SFS 2018:1907 Lag om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)

SFS2018-1907.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § studiestödsdatalagen (2009:287)
ska ha följande lydelse.

14 § På begäran enligt 13 kap. 7 § andra stycket regeringsformen får
personuppgifter lämnas ut till Riksrevisionen på medium för automatiserad
behandling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Framst. 2017/18:RS4, bet. 2018/19:KU4, rskr. 2018/19:20.

SFS 2018:

1907

Publicerad
den

30 november 2018