SFS 2018:1912 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

SFS2018-1912.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i arkivlagen (1990:782)

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § arkivlagen (1990:782) ska ha
följande lydelse.

3 § En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myn-
dighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 12 § tryck-
frihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand för
arkivering. Upptagningar för automatisk databehandling som är tillgängliga
för flera myndigheter, så att de där utgör allmänna handlingar, ska dock bilda
arkiv endast hos en av dessa myndigheter, i första hand den myndighet som
svarar för huvuddelen av upptagningen.

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.
Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de

tillgodoser

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

SFS 2018:

1912

Publicerad
den

30 november 2018