SFS 2018:1914 Lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument

SFS2018-1914.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av

dokument

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5�7, 19 och 28 §§ och rubriken
närmast före 5 § lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska ha
följande lydelse.

Skrift som avses i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen
5 § Av en skrift som avses i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen och som
har framställts och getts ut här i landet ska sju pliktexemplar lämnas, om inte
annat följer av 7, 8 eller 9 §.

6 § Av en skrift som avses i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen och som
har framställts utomlands ska sju pliktexemplar lämnas,

1. om skriften är en sådan periodisk skrift för vilken utgivningsbevis finns

eller ska finnas, eller

2. om skriften inte är periodisk och har lämnats ut för spridning här i

landet inte bara i enstaka exemplar och rör svenska förhållanden.

Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 9 §.

7 §2 Om en skrift som avses i 5 eller 6 § har samma innehåll och utförande
som en tidigare framställd skrift, ska endast ett pliktexemplar lämnas, under
förutsättning att pliktexemplar av den tidigare framställda skriften har
lämnats eller lämnas samtidigt.

Första stycket gäller inte om annat följer av föreskrifterna om kombinerat

material i 16 och 17 §§.

Av en skrift som har framställts i punktskrift ska två pliktexemplar

lämnas, om inte annat följer av 9 §.

Skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt 5 och 6 §§ omfattar inte ett

program eller en teknisk upptagning som enligt 1 kap. 5 § tryckfrihets-
förordningen ska anses vara en bilaga till en periodisk skrift.

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

2 Senaste lydelse 2012:491.

SFS 2018:

1914

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS 2018:

1914

19 § Pliktexemplar av en skrift som avses i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförord-
ningen ska lämnas

1. av framställaren, när det gäller en skrift som har framställts här i landet,
2. av utgivaren här i landet, när det gäller en periodisk skrift som har

framställts utomlands, och

3. av förläggaren här i landet eller, om en sådan förläggare inte finns, av

den som har låtit lämna ut skriften för spridning här i landet, när det gäller
någon annan skrift än en periodisk skrift som har framställts utomlands.

28 §3 Pliktexemplar ska lämnas av

1. en annan skrift som avses i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen än en

tryckt dagstidning, inom en månad efter utgången av det kalenderkvartal
under vilket skriften gavs ut,

2. ett videogram, så snart som videogrammet har gjorts tillgängligt för

allmänheten här i landet, och

3. en skrift i mikroform, film eller ett annat dokument för elektronisk åter-

givning än ett videogram, inom en månad från den dag då dokumentet först
gjordes tillgängligt för allmänheten här i landet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:1880.