SFS 2018:1915 Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

SFS2018-1915.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 § lagen (1996:242) om domstols-
ärenden ska ha följande lydelse.

37 §2 Ett beslut som inte innebär att ärendet avgörs får överklagas endast
i samband med överklagande av ett beslut som innebär att ärendet avgörs.
Överklagande får dock ske särskilt, när domstolen

1. ogillat en invändning om jäv mot någon ledamot av domstolen eller en

invändning om att det finns ett hinder för ärendets prövning,

2. avvisat ett ombud eller ett biträde,
3. beslutat i en fråga om säkerställande av det som ärendet gäller eller

beslutat att ett överklagat beslut tills vidare inte får verkställas eller i övrigt
beslutat tills vidare rörande saken,

4. förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför

domstolen och en underlåtenhet att följa föreläggandet kan medföra särskild
påföljd för honom eller henne,

5. vid prövning enligt 3 kap. 4 § första stycket 5 tryckfrihetsförordningen

eller 2 kap. 4 § första stycket 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av
synnerlig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör,

6. beslutat i en fråga om undersökning eller omhändertagande av person

eller egendom eller om någon annan liknande åtgärd,

7. utdömt vite eller någon annan påföljd för underlåtenhet att följa före-

läggande eller straff för förseelse i förfarandet eller förklarat att någon ska
ersätta en kostnad för förfarandet,

8. beslutat i en fråga som gäller ersättning för någons medverkan i ärendet,

eller

9. beslutat i annat fall än som avses i 8 i en fråga som gäller rättshjälp

enligt rättshjälpslagen (1996:1619).

Ett beslut genom vilket ärendet återförvisas till en lägre domstol eller till

en förvaltningsmyndighet får överklagas endast om beslutet innefattar
avgörande av någon fråga som inverkar på ärendets utgång.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

2 Senaste lydelse 1997:395.

SFS 2018:

1915

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS 2018:

1915

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

;