SFS 2018:1916 Lag om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

SFS2018-1916.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av

allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av

dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 6 §§ lagen (1999:288) om över-
lämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess
organisatoriska delar för förvaring, m.m. ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av vissa arkiv
till en arkivmyndighet och om överlämnande av allmänna handlingar till
Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar i enlighet med det
som anges i 2 kap. 22 § första stycket tryckfrihetsförordningen samt om
förvaring av dessa handlingar sedan de har överlämnats. I lagen finns också
bestämmelser om skyldigheten att pröva framställningar om utlämnande av
sådana allmänna handlingar enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen och
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6 §3 Bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar finns i 2 kap.
tryckfrihetsförordningen.

Bestämmelser om begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar

och om skyldigheten att iaktta sekretess finns i offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400).

Av 2 kap. 22 § andra stycket tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 5 §

andra meningen offentlighets- och sekretesslagen framgår att Svenska kyrkan
och dess organisatoriska delar ska jämställas med en myndighet i fråga om
befattningen med allmänna handlingar som de förvarar enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

2 Senaste lydelse 2009:480.

3 Senaste lydelse 2009:480.

SFS 2018

:1916

Publicerad
den

30 november 2018