SFS 2018:1918 Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

SFS2018-1918.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i

försvarsunderrättelseverksamhet

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (2008:717) om signal-
spaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

7 §2 En upptagning eller uppteckning av uppgifter som har inhämtats
enligt denna lag ska omgående förstöras om innehållet

1. berör en viss fysisk person och har bedömts sakna betydelse för

verksamhet som avses i 1 §,

2. avser uppgifter för vilka tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § tryck-

frihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen, eller som
omfattas av efterforskningsförbudet i 3 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen
eller 2 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen,

3. omfattar uppgifter i sådana meddelanden mellan en person som är

misstänkt för brott och hans eller hennes försvarare vilka skyddas enligt
27 kap. 22 § första stycket rättegångsbalken, eller

4. avser uppgifter lämnade under bikt eller enskild själavård, såvida det

inte finns synnerliga skäl att behandla uppgifterna för syften som anges i 1 §
andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

2 Senaste lydelse 2016:558.

SFS 2018:

1918

Publicerad
den

30 november 2018