SFS 2018:1920 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

SFS2018-1920.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av

handlingar från den offentliga förvaltningen

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (2010:566) om vidare-
utnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska ha följande
lydelse.

6 §2 I denna lag avses med

handlingar: sådana handlingar som avses i 2 kap. 3 § tryckfrihets-

förordningen,

vidareutnyttjande: användning av handlingar för andra ändamål än det

ursprungliga ändamål för vilket handlingarna behandlas av en myndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

2 Senaste lydelse 2015:289.

SFS 2018:

1920

Publicerad
den

30 november 2018