SFS 2018:1921 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

SFS2018-1921.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 § och 16 kap. 16 § radio-
och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
För sändningar genom tråd som når 100 hushåll eller färre gäller bara
9 kap. 1�4 §§ och i yttrandefrihetsgrundlagen bara 1 kap. 10�13 §§.

16 kap.
16 §
2 En behörig myndighet i Sverige ska, om en behörig myndighet i en
annan EES-stat har lämnat en motiverad begäran, uppmana ett program-
företag under svensk jurisdiktion att följa den andra EES-statens bestäm-
melser om

1. programföretaget tillhandahåller en tv-sändning som helt eller

huvudsakligen är riktad mot den andra EES-staten, och

2. det är fråga om överträdelse av en bestämmelse i allmänhetens intresse

som är mer långtgående än AV-direktivets bestämmelser, i den ursprungliga
lydelsen.

Bestämmelser om meddelar- och anskaffarfrihet och om förbud mot

censur finns i 1 kap. 10 och 11 §§ yttrandefrihetsgrundlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

2 Senaste lydelse 2015:662.

SFS 2018:

1921

Publicerad
den

30 november 2018