SFS 2018:1922 Lag om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material

SFS2018-1922.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av

elektroniskt material

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (2012:492) om plikt-
exemplar av elektroniskt material ska ha följande lydelse.

3 § Av elektroniskt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten här
i landet genom överföring via nätverk ska ett pliktexemplar lämnas till
Kungl. biblioteket inom tre månader från tillgängliggörandet.

Skyldigheten enligt första stycket gäller dock bara om
1. tillgängliggörandet har haft grundlagsskydd enligt 1 kap. 3 eller 4 §

yttrandefrihetsgrundlagen, med undantag för när informationen tillhanda-
hållits allmänheten av någon med utgivningsbevis för verksamheten enligt
1 kap. 5 § samma lag, eller

2. ett företag som yrkesmässigt låter framställa elektroniskt material eller

andra yttranden har låtit framställa det elektroniska materialet och till-
gängliggörandet har skett på det sätt som avses i 1 kap. 4 § första stycket 2
yttrandefrihetsgrundlagen av framställaren eller av ett företag för yrkes-
mässigt tillhandahållande av elektroniskt material eller andra yttranden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

SFS 2018:

1922

Publicerad
den

30 november 2018