SFS 2018:1923 Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

SFS2018-1923.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § lagen (2014:836) om närings-
förbud ska ha följande lydelse.

14 § Den som har näringsförbud får, trots förbudet, såsom enskild närings-
idkare utöva sådan grundlagsskyddad rättighet som avses i

– 2 kap. 1 § regeringsformen,
– 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller 13 kap. 1 § tryckfrihets-

förordningen, eller

– 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 3, 4 eller 10 § eller 11 kap. 2 § yttrandefrihets-

grundlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

SFS 2018:

1923

Publicerad
den

30 november 2018