SFS 2018:1924 Lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

SFS2018-1924.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:DHJXPS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:NJHFZY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2015:602) om �verl�mnande av </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>allm�nna handlingar f�r f�rvaring </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 20 �� lagen (2015:602) om <br/>�verl�mnande av allm�nna handlingar f�r f�rvaring ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b> Denna lag inneh�ller best�mmelser om �verl�mnande av allm�nna <br/>handlingar till s�dana enskilda organ som avses i 2 kap. 21 � tryckfrihets-<br/>f�rordningen och om f�rvaring av handlingarna sedan de �verl�mnats. I <br/>lagen finns ocks� best�mmelser om de enskilda organens skyldighet att <br/>pr�va framst�llningar om utl�mnande av allm�nna handlingar enligt <br/>reglerna i tryckfrihetsf�rordningen och offentlighets- och sekretesslagen <br/>(2009:400). </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om allm�nna handlingar som f�rvaras hos Svenska kyrkan eller </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">n�gon av dess organisatoriska delar finns best�mmelser i lagen (1999:288) <br/>om �verl�mnande av allm�nna handlingar till Svenska kyrkan eller n�gon <br/>av dess organisatoriska delar f�r f�rvaring, m.m. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>20 �</b> I 2 kap. tryckfrihetsf�rordningen finns best�mmelser om r�tten att ta <br/>del av allm�nna handlingar. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">begr�nsningar i r�tten att ta del av allm�nna handlingar och om skyldigheten <br/>att iaktta sekretess. </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Av 2 kap. 21 � tryckfrihetsf�rordningen och 2 kap. 5 � f�rsta meningen </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">offentlighets- och sekretesslagen framg�r att ett enskilt organ, som efter ett <br/>beslut enligt denna lag f�rvarar allm�nna handlingar, ska j�mst�llas med en <br/>myndighet i fr�ga om befattningen med dessa handlingar. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">KAROLINA SKOG </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Helena Swenz�n <br/>(Kulturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1924 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 30 november 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2015:602) om �verl�mnande av

allm�nna handlingar f�r f�rvaring

Utf�rdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 20 �� lagen (2015:602) om
�verl�mnande av allm�nna handlingar f�r f�rvaring ska ha f�ljande lydelse.

1 � Denna lag inneh�ller best�mmelser om �verl�mnande av allm�nna
handlingar till s�dana enskilda organ som avses i 2 kap. 21 � tryckfrihets-
f�rordningen och om f�rvaring av handlingarna sedan de �verl�mnats. I
lagen finns ocks� best�mmelser om de enskilda organens skyldighet att
pr�va framst�llningar om utl�mnande av allm�nna handlingar enligt
reglerna i tryckfrihetsf�rordningen och offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

I fr�ga om allm�nna handlingar som f�rvaras hos Svenska kyrkan eller

n�gon av dess organisatoriska delar finns best�mmelser i lagen (1999:288)
om �verl�mnande av allm�nna handlingar till Svenska kyrkan eller n�gon
av dess organisatoriska delar f�r f�rvaring, m.m.

20 � I 2 kap. tryckfrihetsf�rordningen finns best�mmelser om r�tten att ta
del av allm�nna handlingar.

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns best�mmelser om

begr�nsningar i r�tten att ta del av allm�nna handlingar och om skyldigheten
att iaktta sekretess.

Av 2 kap. 21 � tryckfrihetsf�rordningen och 2 kap. 5 � f�rsta meningen

offentlighets- och sekretesslagen framg�r att ett enskilt organ, som efter ett
beslut enligt denna lag f�rvarar allm�nna handlingar, ska j�mst�llas med en
myndighet i fr�ga om befattningen med dessa handlingar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

KAROLINA SKOG

Helena Swenz�n
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

SFS 2018:

1924

Publicerad
den

30 november 2018

;