SFS 2018:1924 Lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

SFS2018-1924.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av

allmänna handlingar för förvaring

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 20 §§ lagen (2015:602) om
överlämnande av allmänna handlingar för förvaring ska ha följande lydelse.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av allmänna
handlingar till sådana enskilda organ som avses i 2 kap. 21 § tryckfrihets-
förordningen och om förvaring av handlingarna sedan de överlämnats. I
lagen finns också bestämmelser om de enskilda organens skyldighet att
pröva framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt
reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

I fråga om allmänna handlingar som förvaras hos Svenska kyrkan eller

någon av dess organisatoriska delar finns bestämmelser i lagen (1999:288)
om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon
av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

20 § I 2 kap. tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om rätten att ta
del av allmänna handlingar.

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om

begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar och om skyldigheten
att iaktta sekretess.

Av 2 kap. 21 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 5 § första meningen

offentlighets- och sekretesslagen framgår att ett enskilt organ, som efter ett
beslut enligt denna lag förvarar allmänna handlingar, ska jämställas med en
myndighet i fråga om befattningen med dessa handlingar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

SFS 2018:

1924

Publicerad
den

30 november 2018