SFS 2018:1926 Förordning om ändring i arkivförordningen (1991:446)

SFS2018-1926.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 3 § arkivförordningen (1991:446) ska ha följande
lydelse.

3 § Sedan ett ärende hos en myndighet har slutbehandlats ska de allmänna
handlingarna i ärendet arkiveras. I samband med det ska myndigheten pröva
i vilken omfattning sådana handlingar som avses i 2 kap. 12 § tryckfrihets-
förordningen ska tas om hand för arkivering.

Allmänna handlingar som inte hör till ett ärende ska arkiveras så snart de

har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt.

I fråga om diarier och journaler samt register och förteckningar som förs

fortlöpande ska varje införd anteckning anses arkiverad i och med att den
har gjorts.

Riksarkivet får meddela ytterligare föreskrifter om när en handling ska

anses vara arkiverad.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS 2018:

1926

Publicerad
den

30 november 2018