SFS 2018:1927 Förordning om ändring i förordningen (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

SFS2018-1927.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1991:1712) om behörighet för

vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och

yttrandefrihetsmål

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (1991:1712) om
behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihets-
mål ska ha följande lydelse.

1 §1 Av 12 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen och 10 kap. 1 § yttrande-
frihetsgrundlagen framgår att tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål ska tas
upp av den tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte.

�ven Eskilstuna, Norrköpings och Helsingborgs tingsrätter får ta upp

sådana mål.

2 § I de län där domkretsen för en tingsrätt som anges i 1 § andra stycket
ingår, ska de uppgifter som beskrivs i 12 kap. 9, 11, 13 och 14 §§ tryck-
frihetsförordningen fullgöras av den tingsrätt inom vars domkrets läns-
styrelsen har sitt säte. Detta gäller i fråga om både tryckfrihetsmål och
yttrandefrihetsmål.

En tingsrätt som avses i 1 § första stycket ska sända över gällande jury-

ledamotslista till andra tingsrätter inom länet som också får ta upp tryck-
frihetsmål och yttrandefrihetsmål.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 1997:1113.

SFS 2018:

1927

Publicerad
den

30 november 2018