SFS 2018:1929 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2018-1929.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att rubriken närmast före 1 § offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641) ska lyda ”Föreskrifter med stöd av 2 kap.
17 § tryckfrihetsförordningen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

SFS 2018:

1929

Publicerad
den

30 november 2018