SFS 2018:1930 Förordning om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

SFS2018-1930.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion

för Myndigheten för press, radio och tv

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 1�3 §§ förordningen (2010:1062) med instruk-
tion för Myndigheten för press, radio och tv1 ska ha följande lydelse.

1 §2 Myndigheten för press, radio och tv ska verka för yttrandefrihet inom
sitt verksamhetsområde och främja möjligheterna till mångfald och till-
gänglighet inom press, radio och tv.

Myndigheten ska även följa och analysera utvecklingen inom medie-

området och sprida kunskap om den till allmänheten.

Myndigheten har vidare till uppgift att besluta om presstöd, tillstånd,

avgifter och registrering samt utöva tillsyn i frågor som rör tv-sändningar,
beställ-tv, sökbar text-tv och ljudradiosändningar i de fall uppgifterna inte
ligger på regeringen eller någon annan myndighet.

Myndigheten ska också besluta i frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap.

5 § yttrandefrihetsgrundlagen.

2 §3 Myndigheten ska särskilt

1. pröva frågor om
a) tillstånd enligt radio- och tv-lagen (2010:696) att sända tv eller sökbar

text-tv och om överlåtelse av sådana tillstånd,

b) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända närradio, att det samtidigt

får sändas mer än ett närradioprogram i en kommun, större sändnings-
områden för närradio än en kommun, fastställande av sändningstider för
närradio om tillståndshavarna inte kan enas om fördelning av sändningstid
eller om en tillståndshavare begär att myndigheten ska fastställa sändnings-
schemat i dess helhet och att en sändningstid för närradio inte får användas
av någon annan under en tid av högst tre månader om en innehavare av ett
tillstånd, som har fått ett föreläggande enligt radio- och tv-lagen, avstår
sändningstid eller avsäger sig sitt sändningstillstånd,

c) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända kommersiell radio, över-

låtelse av sådana tillstånd och sändningsområdenas omfattning för analog
kommersiell radio, och

d) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända ljudradio, som inte är

kommersiell radio eller närradio, under en begränsad tid,

2. upprätta och föra register enligt radio- och tv-lagen, över dem som

bedriver en sändningsverksamhet som omfattas av lagen och över satellit-
entreprenörer och godkänna sändningsbeteckningar enligt lagen,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:618.

2 Senaste lydelse 2015:618.

3 Senaste lydelse 2016:138.

SFS 2018:

1930

Publicerad
den

30 november 2108

background image

2

SFS 2018:

3. utöva tillsyn enligt radio- och tv-lagen och över verksamhet enligt

1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen om det finns utgivningsbevis för
verksamheten och utöva tillsyn enligt förordningen (1998:32) om standarder
för sändning av radio- och tv-signaler,

4. pröva frågor om återkallelse och ändring av tillstånd att sända tv,

sökbar text-tv, närradio och kommersiell radio,

5. besluta enligt radio- och tv-lagen om krav på tillgänglighet för personer

med funktionsnedsättning i fråga om tv-sändningar, beställ-tv och sökbar
text-tv,

6. förordna lokala kabelsändarorganisationer enligt radio- och tv-lagen

och besluta om återkallelse av sådana förordnanden samt besluta om undan-
tag från nätinnehavares skyldigheter enligt lagen,

7. handlägga frågor om ledigt sändningsutrymme att sända kommersiell

radio enligt 13 kap. 6 och 24 §§ radio- och tv-lagen, och

8. pröva frågor om stöd enligt presstödsförordningen (1990:524) och

enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna
nyhetstidningar.

3 §4 Myndigheten ska även

1. pröva frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 5 och 6 §§ yttrande-

frihetsgrundlagen och föra register över verksamhet enligt samma
paragrafer,

2. upprätta och föra register över utgivare enligt lagen (1991:1559) med

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden,

3. handlägga frågor om särskild avgift, sändningsavgift och avgifter enligt

övergångsbestämmelserna till radio- och tv-lagen (2010:696),

4. samarbeta enligt 16 kap. 15 och 16 §§ radio- och tv-lagen med behöriga

myndigheter i andra EES-stater i fråga om överträdelser av vissa bestäm-
melser i allmänhetens intresse,

5. följa innehållet i utländska ljudradio- och tv-sändningar som riktas mot

den svenska allmänheten,

6. publicera statistik och annan information om ägande- och bransch-

struktur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom medieområdet,

7. tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning enligt kungörande-

förordningen (1977:827),

8. årligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen för

olika tidningsgrupper, förändringar i tidningsägandet, utvecklingen av och
förutsättningarna för tidningsdistributionen samt övriga väsentliga föränd-
ringar inom dagspressen,

9. handlägga frågor om europeiska produktioner i tv-sändningar och

beställ-tv, och

10. sprida information om gällande regler och beslut av större vikt eller

principiell betydelse till berörda aktörer och till allmänheten.

Myndigheten har också uppgifter enligt
1. förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-

signaler, och

2. förordningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för

press, radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

4 Senaste lydelse 2015:618.

2018:1930

background image

3

SFS 2018:

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

2018:1930