SFS 2018:1932 Lag om ändring i riksdagsordningen

SFS2018-1932.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i riksdagsordningen

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

dels att 7 kap. 1 och 14 §§, 9 kap. 1 och 20 §§ och tilläggsbestämmelserna

6.13.2 och 7.15.5 ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 7 kap. 14 a § och 13 kap. 22 a §,

och närmaste före 7 kap. 14 a § och 13 kap. 22 a § nya rubriker av följande
lydelse,

dels att rubriken närmast efter 9 kap. 19 § ska lyda ”Ärenden som väcks

genom dokument från EU och dokument inom ramen för det interparlamen-
tariska samarbetet i EU”.

6 kap.
6.13.2

Utöver vad som framgår av 6.13.1 ska följande tas upp på föredragnings-
listan:

1. val,
2. propositioner, skrivelser från regeringen, framställningar och redo-

görelser från riksdagsorgan, motioner och EU-dokument som ska hänvisas
till utskott,

3. betänkanden och utlåtanden från utskott som ska bordläggas, debatteras

eller avgöras och om ett utskott eller talmannen har föreslagit att ett ärende
ska avgöras efter kortare tid än som avses i 11 kap. 2 § första stycket,

4. beslut och information om att sammansättningen av ledamöter ändras,
5. andra beslut som ska fattas av kammaren,
6. meddelande om att en särskilt anordnad debatt ska äga rum,
7. protokollsutdrag från utskott enligt 10 kap. 3 § tredje stycket, och
8. övriga frågor i den omfattning som talmannen bestämmer.
Vidare bör ett meddelande om att ett statsråd kommer att lämna muntlig

information tas upp på föredragningslistan. Om det är möjligt ska även ett
yrkande om att ett lagförslag ska vila i tolv månader tas upp på före-
dragningslistan.

7 kap.
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om

– val (2–4 §§),
– utskottens uppgifter och fördelningen av ärenden (5–11 §§),
– EU-frågor (12–14 a §§), och

1 Framst. 2017/18:RS8, bet. 2018/19:KU7, rskr. 2018/19:22.

SFS 2018:

1932

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS 2018:

1932

– sammanträden (15–21 §§).

14 §2 Regeringen ska underrätta EU-nämnden om frågor som ska beslutas
i Europeiska unionens råd. Regeringen ska också rådgöra med nämnden om
hur förhandlingarna i rådet ska föras inför besluten i rådet.

Regeringen ska rådgöra med nämnden inför möten och beslut i Europe-

iska rådet.

Interparlamentariskt samarbete i EU
14 a §
Riksdagen deltar genom utskottens och EU-nämndens ledamöter i
det interparlamentariska samarbetet mellan de nationella parlamenten i
Europeiska unionens medlemsstater och med Europaparlamentet.

7.15.5

Vad som yttras vid regeringens samråd med EU-nämnden ska nedtecknas i
läsbar form.

9 kap.
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om

– ärenden som väcks av regeringen (2–9 §§),
– ärenden som väcks av ledamöter (10–15 §§),
– ärenden som väcks av riksdagsorgan (16–19 §§),
– ärenden som väcks genom dokument från EU och dokument inom

ramen för det interparlamentariska samarbetet i EU (20 §),

– information om EU (21–23 §§),
– andra frågor som riksdagen har att hantera (24 och 25 §§), och
– vissa gemensamma frågor (26 och 27 §§).

20 § Talmannen får efter samråd med gruppledarna bestämma att doku-
ment från Europeiska unionen, med undantag för förslag till rättsakter, och
dokument inom ramen för det interparlamentariska samarbetet i unionen ska
granskas av riksdagen.

Riksdagen ska pröva om ett utkast till en av unionens lagstiftningsakter

strider mot subsidiaritetsprincipen.

Riksdagen ska godkänna eller avslå initiativ från Europeiska rådet om att

bemyndiga rådet att ändra beslutsordningen på ett visst område eller i ett
visst fall från enhällighet till kvalificerad majoritet eller från ett särskilt lag-
stiftningsförfarande till det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Riksdagen ska
också godkänna eller avslå förslag från Europeiska kommissionen om att
ange vilka aspekter av familjerätten som har gränsöverskridande följder och
som kan bli föremål för lagstiftningsakter som antas med det ordinarie lag-
stiftningsförfarandet.

13 kap.
Delegation till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för

Europol
22 a §
Riksdagen väljer fyra ledamöter i en delegation till den gemen-
samma parlamentariska kontrollgruppen för Europeiska unionens byrå för
samarbete inom brottsbekämpning (Europol). Delegationen väljs för riks-
dagens valperiod.

2 Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

background image

3

SFS 2018:

1932

Delegationen ska årligen lämna en redogörelse för sin verksamhet till

riksdagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)