SFS 2018:1933 Förordning om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

SFS2018-1933.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av

och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt

eller ekonomiskt biträde i vissa fall

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1985:357) om registrering
av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt
biträde i vissa fall1

dels att 14 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 4 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna förordning innehåller bestämmelser om registrering av och
underrättelse om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt lagen
(1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall.
Med biträdesförbudsregister avses i förordningen det register som anges i
7 § nämnda lag.

Biträdesförbudsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling och

används för

1. samordnad registrering och information om meddelade förbud att

lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,

2. framställning av intyg och registerutdrag, och
3. framställning av bevis om meddelade förbud och bevis om frihet från

förbud.

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av person-

uppgifter i biträdesförbudsregistret.

Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i de

registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För
dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behand-
lingen av personuppgifter.

1 Förordningen omtryckt 2001:393.

Senaste lydelse av

förordningens rubrik 2018:945

14 § 2001:812.

2 Senaste lydelse 2004:352.

SFS

2018:1933

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS

2018:1933

4 § Om en advokat meddelas förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt
biträde, ska domstolen sända en kopia av domen till Sveriges advokat-
samfund så snart domen har fått laga kraft. Domstolen ska på samma sätt
underrätta Revisorsinspektionen om en auktoriserad eller godkänd revisor
meddelas förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde. Om det i domen har
förordnats att förbudet ska gälla trots att domen inte har laga kraft, ska upp-
giften om förbudet sändas in så snart domen har meddelats. I ett sådant fall
ska domstolen, när tiden för talan mot domen har gått ut, sända in en uppgift
om huruvida domen har överklagats.

I fråga om domar och beslut om upphävande eller ändring av ett förbud

samt beslut som avses i 2 § första stycket 2 och 5 ska motsvarande underrät-
telser lämnas så snart domen eller beslutet har meddelats.

13 §3 Bolagsverket får medge direktåtkomst till biträdesförbudsregistret
för de ändamål som anges i 12 § och i den utsträckning det är förenligt med
bestämmelserna om överföring av personuppgifter till tredjeländer eller in-
ternationella organisationer i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med av-
seende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsför-
ordning).

En myndighet får medges direktåtkomst till personuppgifter som rör

fällande domar i brottmål, lagöverträdelser som innefattar brott eller straff-
processuella tvångsmedel. Andra än myndigheter får endast medges
direktåtkomst till sådana personuppgifter om behandlingen är tillåten enligt
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 3 kap. 9 § lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2004:352.