SFS 2018:1934 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

SFS2018-1934.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)
ska ha följande lydelse.

4 kap.
1 §
1 En ansökan till Inspektionen för vård och omsorg om tillstånd som
avses i 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) för att bedriva
enskild verksamhet ska vara skriftlig och ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,
4. för vilka grupper verksamheten är avsedd,
5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska förestå verksamheten, och
7. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet.
Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brand-

skyddet är ordnat ska ges in samtidigt med ansökan. Detta gäller inte verk-
samhet enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 och 6 socialtjänstlagen.

Vid en ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet i form av stödboende

ska även en förteckning över de lägenheter eller motsvarande som ska ingå
i verksamheten ges in samtidigt med ansökan.

Om sökanden är ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse

ska sökanden också bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem
som har behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller
stiftelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:213.

SFS

2018:1934

Publicerad
den

30 november 2018