SFS 2018:1935 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

SFS2018-1935.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:IBKWZY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:YEMOPS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:FHOXCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:NRPIQX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i socialtj�nstf�rordningen (2001:937) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver att 2 kap. 3 �, 3 kap. 1 � och 4 kap. 1, 1 a, 3 och 4 �� <br/>socialtj�nstf�rordningen (2001:937) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>3 �</b>1 I en s�dan s�rskild boendeform som avses i 5 kap. 5 � andra stycket <br/>socialtj�nstlagen (2001:453) ska det, utifr�n den enskildes aktuella behov, <br/>finnas tillg�ng till personal dygnet runt som utan dr�jsm�l kan uppm�rksam-<br/>ma om en boende beh�ver st�d och hj�lp. Den boende ska ges det st�d och <br/>den hj�lp som beh�vs till skydd f�r liv, personlig s�kerhet eller h�lsa. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 kap. <br/>1 �</b> Med hem f�r v�rd eller boende avses ett hem inom socialtj�nsten som <br/>tar emot enskilda f�r v�rd eller behandling i f�rening med ett boende. Om <br/>ett s�dant hem drivs av ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse <br/>eller en enskild individ kr�vs dessutom att verksamheten bedrivs yrkesm�s-<br/>sigt. </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Som hem f�r v�rd eller boende r�knas inte s�dana s�rskilda boendeformer </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">som avses i 5 kap. 5 � andra och tredje styckena eller 5 kap. 7 � tredje <br/>stycket socialtj�nstlagen (2001:453). </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>4 kap. <br/>1 �</b>2 En ans�kan till Inspektionen f�r v�rd och omsorg om tillst�nd som <br/>avses i 7 kap. 1 � f�rsta stycket socialtj�nstlagen (2001:453) f�r att bedriva <br/>enskild verksamhet ska vara skriftlig och ange </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. vilken verksamhet som ska bedrivas,<br/>2. vem som ska bedriva verksamheten,<br/>3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,<br/>4. f�r vilka grupper verksamheten �r avsedd,<br/>5. hur verksamheten ska finansieras,<br/>6. vem som ska f�rest� verksamheten, och<br/>7. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet.<br/>F�r en ans�kan om tillst�nd till att bedriva s�dan verksamhet som avses i</p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">5 kap. 5 � tredje stycket socialtj�nstlagen och som det h�nvisas till i 7 kap. <br/>1 � f�rsta stycket 2 samma lag g�ller inte f�rsta stycket 4, 6 och 7. </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ritningar �ver verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyd-</p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">det �r ordnat ska ges in samtidigt med ans�kan. Detta g�ller inte verksamhet </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2016:90. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2018:1934. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2018:1935 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 30 november 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2018:1935 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">enligt 7 kap. 1 � f�rsta stycket 5 och 6 socialtj�nstlagen. F�r en ans�kan om <br/>tillst�nd till att bedriva s�dan verksamhet som avses i 5 kap. 5 � tredje <br/>stycket socialtj�nstlagen och som det h�nvisas till i 7 kap. 1 � f�rsta <br/>stycket 2 samma lag g�ller inte kravet p� att ritningar �ver verksamhetens <br/>lokaler ska ges in samtidigt med ans�kan. <i> </i></p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid en ans�kan om tillst�nd att bedriva verksamhet i form av st�dboende </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">ska �ven en f�rteckning �ver de l�genheter eller motsvarande som ska ing� <br/>i verksamheten ges in samtidigt med ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om s�kanden �r ett bolag, en f�rening, en samf�llighet eller en stiftelse </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">ska s�kanden ocks� bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem <br/>som har beh�righet att f�retr�da bolaget, f�reningen, samf�lligheten eller <br/>stiftelsen. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>1 a �</b>3 En anm�lan till Inspektionen f�r v�rd och omsorg enligt 7 kap. 1 � <br/>andra stycket socialtj�nstlagen (2001:453) ska vara skriftlig och ange </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">1. vem som bedriver verksamheten,<br/>2. hur verksamheten bedrivs och dess omfattning,<br/>3. f�r vilka grupper verksamheten �r avsedd,<br/>4. vem som f�rest�r verksamheten, och<br/>5. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet.<br/>F�r en anm�lan om att bedriva s�dan verksamhet som avses i 5 kap. 5 �</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">tredje stycket socialtj�nstlagen och som det h�nvisas till i 7 kap. 1 � f�rsta <br/>stycket 2 samma lag g�ller inte f�rsta stycket 35. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Ritningar �ver verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyd-</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">det �r ordnat ska ges in samtidigt med anm�lan. F�r en anm�lan om att be-<br/>driva s�dan verksamhet som avses i 5 kap. 5 � tredje stycket socialtj�nst-<br/>lagen och som det h�nvisas till i 7 kap. 1 � f�rsta stycket 2 samma lag g�ller <br/>inte kravet p� att ritningar �ver verksamhetens lokaler ska ges in samtidigt <br/>med anm�lan. <i> </i></p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid en anm�lan om att bedriva verksamhet i form av st�dboende ska �ven </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">en f�rteckning �ver de l�genheter eller motsvarande som ska ing� i verksam-<br/>heten ges in samtidigt med anm�lan. <i><b> </b></i></p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>3 �</b>4 Inspektionen f�r v�rd och omsorg ska utf�rda ett skriftligt bevis n�r <br/>tillst�nd har meddelats. Beviset ska inneh�lla uppgifter om den juridiska <br/>eller fysiska person som ska bedriva verksamheten, f�r vilken grupp verk-<br/>samheten �r godk�nd, det h�gsta antal personer som samtidigt f�r v�rdas i <br/>eller omfattas av verksamheten, vem som ska f�rest� verksamheten samt <br/>�vriga villkor f�r tillst�ndet. F�r s�dan verksamhet som avses i 5 kap. 5 � <br/>tredje stycket socialtj�nstlagen (2001:453) och som det h�nvisas till i 7 kap. <br/>1 � f�rsta stycket 2 samma lag g�ller inte kraven p� uppgifter om f�r vilka <br/>grupper verksamheten �r avsedd, om det h�gsta antalet personer som sam-<br/>tidigt f�r vistas eller v�rdas i verksamheten och kravet p� uppgift om vem <br/>som ska f�rest� verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett tillst�nd ska meddelas tills vidare. Till verksamhet som kommunen </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">genom avtal enligt 2 kap. 5 � socialtj�nstlagen (2001:453) har �verl�mnat <br/>till enskild att utf�ra f�r �ven tidsbegr�nsade tillst�nd meddelas. </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillst�ndet f�r inte �verl�tas. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">3 Senaste lydelse 2017:213. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">4 Senaste lydelse 2017:213. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> 2018:1935 </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>4 �</b>5 Best�mmelserna i 3 kap. 35 och 8 �� ska g�lla p� motsvarande s�tt <br/>f�r verksamhet i form av </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 5 � andra stycket eller</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">5 kap. 7 � tredje stycket socialtj�nstlagen (2001:453) och som det h�nvisas <br/>till i 7 kap. 1 � f�rsta stycket 2 samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. hem f�r viss annan heldygnsv�rd som avses i 7 kap. 1 � f�rsta stycket 3</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">socialtj�nstlagen, eller </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. verksamhet i form av hem eller �ppen verksamhet f�r v�rd under en</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">begr�nsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs som avses 7 kap. <br/>1 � f�rsta stycket 4 socialtj�nstlagen. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 april 2019. </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft37">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">5 Senaste lydelse 2017:213. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i socialtj�nstf�rordningen (2001:937)

Utf�rdad den 22 november 2018

Regeringen f�reskriver att 2 kap. 3 �, 3 kap. 1 � och 4 kap. 1, 1 a, 3 och 4 ��
socialtj�nstf�rordningen (2001:937) ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
3 �
1 I en s�dan s�rskild boendeform som avses i 5 kap. 5 � andra stycket
socialtj�nstlagen (2001:453) ska det, utifr�n den enskildes aktuella behov,
finnas tillg�ng till personal dygnet runt som utan dr�jsm�l kan uppm�rksam-
ma om en boende beh�ver st�d och hj�lp. Den boende ska ges det st�d och
den hj�lp som beh�vs till skydd f�r liv, personlig s�kerhet eller h�lsa.

3 kap.
1 �
Med hem f�r v�rd eller boende avses ett hem inom socialtj�nsten som
tar emot enskilda f�r v�rd eller behandling i f�rening med ett boende. Om
ett s�dant hem drivs av ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse
eller en enskild individ kr�vs dessutom att verksamheten bedrivs yrkesm�s-
sigt.

Som hem f�r v�rd eller boende r�knas inte s�dana s�rskilda boendeformer

som avses i 5 kap. 5 � andra och tredje styckena eller 5 kap. 7 � tredje
stycket socialtj�nstlagen (2001:453).

4 kap.
1 �
2 En ans�kan till Inspektionen f�r v�rd och omsorg om tillst�nd som
avses i 7 kap. 1 � f�rsta stycket socialtj�nstlagen (2001:453) f�r att bedriva
enskild verksamhet ska vara skriftlig och ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,
4. f�r vilka grupper verksamheten �r avsedd,
5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska f�rest� verksamheten, och
7. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet.
F�r en ans�kan om tillst�nd till att bedriva s�dan verksamhet som avses i

5 kap. 5 � tredje stycket socialtj�nstlagen och som det h�nvisas till i 7 kap.
1 � f�rsta stycket 2 samma lag g�ller inte f�rsta stycket 4, 6 och 7.

Ritningar �ver verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyd-

det �r ordnat ska ges in samtidigt med ans�kan. Detta g�ller inte verksamhet

1 Senaste lydelse 2016:90.

2 Senaste lydelse 2018:1934.

SFS

2018:1935

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS

2018:1935

enligt 7 kap. 1 � f�rsta stycket 5 och 6 socialtj�nstlagen. F�r en ans�kan om
tillst�nd till att bedriva s�dan verksamhet som avses i 5 kap. 5 � tredje
stycket socialtj�nstlagen och som det h�nvisas till i 7 kap. 1 � f�rsta
stycket 2 samma lag g�ller inte kravet p� att ritningar �ver verksamhetens
lokaler ska ges in samtidigt med ans�kan.

Vid en ans�kan om tillst�nd att bedriva verksamhet i form av st�dboende

ska �ven en f�rteckning �ver de l�genheter eller motsvarande som ska ing�
i verksamheten ges in samtidigt med ans�kan.

Om s�kanden �r ett bolag, en f�rening, en samf�llighet eller en stiftelse

ska s�kanden ocks� bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem
som har beh�righet att f�retr�da bolaget, f�reningen, samf�lligheten eller
stiftelsen.

1 a �3 En anm�lan till Inspektionen f�r v�rd och omsorg enligt 7 kap. 1 �
andra stycket socialtj�nstlagen (2001:453) ska vara skriftlig och ange

1. vem som bedriver verksamheten,
2. hur verksamheten bedrivs och dess omfattning,
3. f�r vilka grupper verksamheten �r avsedd,
4. vem som f�rest�r verksamheten, och
5. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet.
F�r en anm�lan om att bedriva s�dan verksamhet som avses i 5 kap. 5 �

tredje stycket socialtj�nstlagen och som det h�nvisas till i 7 kap. 1 � f�rsta
stycket 2 samma lag g�ller inte f�rsta stycket 35.

Ritningar �ver verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyd-

det �r ordnat ska ges in samtidigt med anm�lan. F�r en anm�lan om att be-
driva s�dan verksamhet som avses i 5 kap. 5 � tredje stycket socialtj�nst-
lagen och som det h�nvisas till i 7 kap. 1 � f�rsta stycket 2 samma lag g�ller
inte kravet p� att ritningar �ver verksamhetens lokaler ska ges in samtidigt
med anm�lan.

Vid en anm�lan om att bedriva verksamhet i form av st�dboende ska �ven

en f�rteckning �ver de l�genheter eller motsvarande som ska ing� i verksam-
heten ges in samtidigt med anm�lan.

3 �4 Inspektionen f�r v�rd och omsorg ska utf�rda ett skriftligt bevis n�r
tillst�nd har meddelats. Beviset ska inneh�lla uppgifter om den juridiska
eller fysiska person som ska bedriva verksamheten, f�r vilken grupp verk-
samheten �r godk�nd, det h�gsta antal personer som samtidigt f�r v�rdas i
eller omfattas av verksamheten, vem som ska f�rest� verksamheten samt
�vriga villkor f�r tillst�ndet. F�r s�dan verksamhet som avses i 5 kap. 5 �
tredje stycket socialtj�nstlagen (2001:453) och som det h�nvisas till i 7 kap.
1 � f�rsta stycket 2 samma lag g�ller inte kraven p� uppgifter om f�r vilka
grupper verksamheten �r avsedd, om det h�gsta antalet personer som sam-
tidigt f�r vistas eller v�rdas i verksamheten och kravet p� uppgift om vem
som ska f�rest� verksamheten.

Ett tillst�nd ska meddelas tills vidare. Till verksamhet som kommunen

genom avtal enligt 2 kap. 5 � socialtj�nstlagen (2001:453) har �verl�mnat
till enskild att utf�ra f�r �ven tidsbegr�nsade tillst�nd meddelas.

Tillst�ndet f�r inte �verl�tas.

3 Senaste lydelse 2017:213.

4 Senaste lydelse 2017:213.

background image

3

SFS

2018:1935

4 �5 Best�mmelserna i 3 kap. 35 och 8 �� ska g�lla p� motsvarande s�tt
f�r verksamhet i form av

1. boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 5 � andra stycket eller

5 kap. 7 � tredje stycket socialtj�nstlagen (2001:453) och som det h�nvisas
till i 7 kap. 1 � f�rsta stycket 2 samma lag,

2. hem f�r viss annan heldygnsv�rd som avses i 7 kap. 1 � f�rsta stycket 3

socialtj�nstlagen, eller

3. verksamhet i form av hem eller �ppen verksamhet f�r v�rd under en

begr�nsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs som avses 7 kap.
1 � f�rsta stycket 4 socialtj�nstlagen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 april 2019.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2017:213.

;