SFS 2018:1935 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

SFS2018-1935.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 2 kap. 3 §, 3 kap. 1 § och 4 kap. 1, 1 a, 3 och 4 §§
socialtjänstförordningen (2001:937) ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
1 I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra stycket
socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov,
finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksam-
ma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och
den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.

3 kap.
1 §
Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som
tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Om
ett sådant hem drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse
eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmäs-
sigt.

Som hem för vård eller boende räknas inte sådana särskilda boendeformer

som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena eller 5 kap. 7 § tredje
stycket socialtjänstlagen (2001:453).

4 kap.
1 §
2 En ansökan till Inspektionen för vård och omsorg om tillstånd som
avses i 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) för att bedriva
enskild verksamhet ska vara skriftlig och ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,
4. för vilka grupper verksamheten är avsedd,
5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska förestå verksamheten, och
7. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet.
För en ansökan om tillstånd till att bedriva sådan verksamhet som avses i

5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen och som det hänvisas till i 7 kap.
1 § första stycket 2 samma lag gäller inte första stycket 4, 6 och 7.

Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyd-

det är ordnat ska ges in samtidigt med ansökan. Detta gäller inte verksamhet

1 Senaste lydelse 2016:90.

2 Senaste lydelse 2018:1934.

SFS

2018:1935

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS

2018:1935

enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 och 6 socialtjänstlagen. För en ansökan om
tillstånd till att bedriva sådan verksamhet som avses i 5 kap. 5 § tredje
stycket socialtjänstlagen och som det hänvisas till i 7 kap. 1 § första
stycket 2 samma lag gäller inte kravet på att ritningar över verksamhetens
lokaler ska ges in samtidigt med ansökan.

Vid en ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet i form av stödboende

ska även en förteckning över de lägenheter eller motsvarande som ska ingå
i verksamheten ges in samtidigt med ansökan.

Om sökanden är ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse

ska sökanden också bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem
som har behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller
stiftelsen.

1 a §3 En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt 7 kap. 1 §
andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska vara skriftlig och ange

1. vem som bedriver verksamheten,
2. hur verksamheten bedrivs och dess omfattning,
3. för vilka grupper verksamheten är avsedd,
4. vem som förestår verksamheten, och
5. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet.
För en anmälan om att bedriva sådan verksamhet som avses i 5 kap. 5 §

tredje stycket socialtjänstlagen och som det hänvisas till i 7 kap. 1 § första
stycket 2 samma lag gäller inte första stycket 3�5.

Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyd-

det är ordnat ska ges in samtidigt med anmälan. För en anmälan om att be-
driva sådan verksamhet som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänst-
lagen och som det hänvisas till i 7 kap. 1 § första stycket 2 samma lag gäller
inte kravet på att ritningar över verksamhetens lokaler ska ges in samtidigt
med anmälan.

Vid en anmälan om att bedriva verksamhet i form av stödboende ska även

en förteckning över de lägenheter eller motsvarande som ska ingå i verksam-
heten ges in samtidigt med anmälan.

3 §4 Inspektionen för vård och omsorg ska utfärda ett skriftligt bevis när
tillstånd har meddelats. Beviset ska innehålla uppgifter om den juridiska
eller fysiska person som ska bedriva verksamheten, för vilken grupp verk-
samheten är godkänd, det högsta antal personer som samtidigt får vårdas i
eller omfattas av verksamheten, vem som ska förestå verksamheten samt
övriga villkor för tillståndet. För sådan verksamhet som avses i 5 kap. 5 §
tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och som det hänvisas till i 7 kap.
1 § första stycket 2 samma lag gäller inte kraven på uppgifter om för vilka
grupper verksamheten är avsedd, om det högsta antalet personer som sam-
tidigt får vistas eller vårdas i verksamheten och kravet på uppgift om vem
som ska förestå verksamheten.

Ett tillstånd ska meddelas tills vidare. Till verksamhet som kommunen

genom avtal enligt 2 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) har överlämnat
till enskild att utföra får även tidsbegränsade tillstånd meddelas.

Tillståndet får inte överlåtas.

3 Senaste lydelse 2017:213.

4 Senaste lydelse 2017:213.

background image

3

SFS

2018:1935

4 §5 Bestämmelserna i 3 kap. 3�5 och 8 §§ ska gälla på motsvarande sätt
för verksamhet i form av

1. boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller

5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och som det hänvisas
till i 7 kap. 1 § första stycket 2 samma lag,

2. hem för viss annan heldygnsvård som avses i 7 kap. 1 § första stycket 3

socialtjänstlagen, eller

3. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård under en

begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs som avses 7 kap.
1 § första stycket 4 socialtjänstlagen.

Denna förordning träder i kraft den 2 april 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2017:213.