SFS 2018:1936 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-1936.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 41 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

41 kap.
1 §
2 För uppgift om vad som har förekommit vid sammanträde med
riksdagens kammare tillämpas sekretessbestämmelserna i denna lag endast
om sammanträdet har hållits inom stängda dörrar.

För uppgift som har tagits in i kammarens protokoll gäller sekretess enligt

denna lag endast i de fall som avses i 15 kap. För uppgift i annat riksdagens
protokoll eller beslut tillämpas endast bestämmelserna i 15 kap., 19 kap. 7 §
och, när det gäller yttranden som nedtecknats vid regeringens samråd med
EU-nämnden enligt tilläggsbestämmelsen 7.15.5 riksdagsordningen, 16 kap.
denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2017/18:RS8, bet. 2018/19:KU7, rskr. 2018/19:22.

2 Senaste lydelse 2014:806.

SFS 2018:

1936

Publicerad
den

30 november 2018