SFS 2018:1938 Förordning om tillgänglighet till digital offentlig service

SFS2018-1938.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:AZMYQX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:FWBHIN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:EYXQGP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om tillg�nglighet till digital offentlig service </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Till�mpningsomr�de <br/>1 �</b> Denna f�rordning kompletterar best�mmelserna i lagen (2018:1937) om <br/>tillg�nglighet till digital offentlig service. F�rordningen syftar till att genom-<br/>f�ra Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/2102 av den <br/>26 oktober 2016 om tillg�nglighet avseende offentliga myndigheters webb-<br/>platser och mobila applikationer. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">De uttryck som anv�nds i f�rordningen har samma inneb�rd som i lagen </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om tillg�nglighet till digital offentlig service. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 � </b>Lagen (2018:1937) om tillg�nglighet till digital offentlig service �r inte <br/>till�mplig p� digital service som utg�rs av </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. filformat f�r dokument som offentliggjorts f�re den 23 september 2018,</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">om s�dant inneh�ll inte beh�vs f�r att genomf�ra de aktiva administrativa <br/>f�rfaranden som f�ljer av den ber�rda offentliga akt�rens uppgifter, </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�rinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts f�re den</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">23 september 2020, </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. inneh�ll p� webbplatser som endast �r tillg�ngliga f�r slutna grupper och</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">inte f�r allm�nheten som s�dan, som offentliggjorts f�re den 23 september <br/>2019 fram till dess att s�dana webbplatser genomg�r en omfattande �versyn, </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. endast s�dant inneh�ll som varken �r n�dv�ndigt f�r att genomf�ra</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">aktiva administrativa f�rfaranden eller uppdateras eller redigeras efter den <br/>23 september 2019. </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Tekniska l�sningar <br/>3 �</b> Myndigheten f�r digital f�rvaltning f�r meddela f�reskrifter om det <br/>n�rmare inneh�llet i de tekniska l�sningar som anges i artikel 1.1 i direktiv <br/>(EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillg�nglighet avseende offent-<br/>liga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den ursprungliga <br/>lydelsen, och som ska omfattas av lagens till�mpningsomr�de. </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Tekniska krav <br/>4 �</b> Myndigheten f�r digital f�rvaltning f�r meddela f�reskrifter om vilka <br/>tekniska krav som ska g�lla f�r digital service som tillhandah�lls av en offent-<br/>lig akt�r genom en teknisk l�sning som st�r under akt�rens kontroll. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> 2018:1938 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft17"> 30 november 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2018:1938 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Tillg�nglighetsredog�relse <br/>5 �</b> Myndigheten f�r digital f�rvaltning f�r meddela f�reskrifter om till-<br/>g�nglighetsredog�relsens utformning och inneh�ll. </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Tillsyn <br/>6 �</b> Myndigheten f�r digital f�rvaltning ska ut�va den tillsyn som avses i <br/>16 och 17 �� lagen (2018:1937) om tillg�nglighet till digital offentlig service. <br/>Tillsynen ska genomf�ras i enlighet med Europaparlamentets och r�dets <br/>direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillg�nglighet avseende <br/>offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den ursprung-<br/>liga lydelsen, och kommissionens genomf�randebeslut (EU) 2018/1524 av <br/>den 11 oktober 2018 om fastst�llande av en �vervakningsmetod och best�m-<br/>melser om medlemsstaternas rapportering i enlighet med Europaparlamen-<br/>tets och r�dets direktiv (EU) 2016/2102 om tillg�nglighet avseende offent-<br/>liga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten har r�tt att p� beg�ran f� de upplysningar och handlingar </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">som beh�vs f�r att ut�va tillsynen. </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten f�r meddela f�reskrifter om hur �vervakningen av att digital </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">service som tillhandah�lls av en offentlig akt�r uppfyller kraven i 10, 11, 13 <br/>och 15 �� lagen om tillg�nglighet till digital offentlig service ska genom-<br/>f�ras. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft25">Magnus Bengtson<br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om tillg�nglighet till digital offentlig service

Utf�rdad den 22 november 2018

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Till�mpningsomr�de
1 �
Denna f�rordning kompletterar best�mmelserna i lagen (2018:1937) om
tillg�nglighet till digital offentlig service. F�rordningen syftar till att genom-
f�ra Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/2102 av den
26 oktober 2016 om tillg�nglighet avseende offentliga myndigheters webb-
platser och mobila applikationer.

De uttryck som anv�nds i f�rordningen har samma inneb�rd som i lagen

om tillg�nglighet till digital offentlig service.

2 � Lagen (2018:1937) om tillg�nglighet till digital offentlig service �r inte
till�mplig p� digital service som utg�rs av

1. filformat f�r dokument som offentliggjorts f�re den 23 september 2018,

om s�dant inneh�ll inte beh�vs f�r att genomf�ra de aktiva administrativa
f�rfaranden som f�ljer av den ber�rda offentliga akt�rens uppgifter,

2. f�rinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts f�re den

23 september 2020,

3. inneh�ll p� webbplatser som endast �r tillg�ngliga f�r slutna grupper och

inte f�r allm�nheten som s�dan, som offentliggjorts f�re den 23 september
2019 fram till dess att s�dana webbplatser genomg�r en omfattande �versyn,

4. endast s�dant inneh�ll som varken �r n�dv�ndigt f�r att genomf�ra

aktiva administrativa f�rfaranden eller uppdateras eller redigeras efter den
23 september 2019.

Tekniska l�sningar
3 �
Myndigheten f�r digital f�rvaltning f�r meddela f�reskrifter om det
n�rmare inneh�llet i de tekniska l�sningar som anges i artikel 1.1 i direktiv
(EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillg�nglighet avseende offent-
liga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den ursprungliga
lydelsen, och som ska omfattas av lagens till�mpningsomr�de.

Tekniska krav
4 �
Myndigheten f�r digital f�rvaltning f�r meddela f�reskrifter om vilka
tekniska krav som ska g�lla f�r digital service som tillhandah�lls av en offent-
lig akt�r genom en teknisk l�sning som st�r under akt�rens kontroll.

SFS

2018:1938

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS

2018:1938

Tillg�nglighetsredog�relse
5 �
Myndigheten f�r digital f�rvaltning f�r meddela f�reskrifter om till-
g�nglighetsredog�relsens utformning och inneh�ll.

Tillsyn
6 �
Myndigheten f�r digital f�rvaltning ska ut�va den tillsyn som avses i
16 och 17 �� lagen (2018:1937) om tillg�nglighet till digital offentlig service.
Tillsynen ska genomf�ras i enlighet med Europaparlamentets och r�dets
direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillg�nglighet avseende
offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den ursprung-
liga lydelsen, och kommissionens genomf�randebeslut (EU) 2018/1524 av
den 11 oktober 2018 om fastst�llande av en �vervakningsmetod och best�m-
melser om medlemsstaternas rapportering i enlighet med Europaparlamen-
tets och r�dets direktiv (EU) 2016/2102 om tillg�nglighet avseende offent-
liga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Myndigheten har r�tt att p� beg�ran f� de upplysningar och handlingar

som beh�vs f�r att ut�va tillsynen.

Myndigheten f�r meddela f�reskrifter om hur �vervakningen av att digital

service som tillhandah�lls av en offentlig akt�r uppfyller kraven i 10, 11, 13
och 15 �� lagen om tillg�nglighet till digital offentlig service ska genom-
f�ras.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

;