SFS 2018:1938 Förordning om tillgänglighet till digital offentlig service

SFS2018-1938.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om tillgänglighet till digital offentlig service

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning kompletterar bestämmelserna i lagen (2018:1937) om
tillgänglighet till digital offentlig service. Förordningen syftar till att genom-
föra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den
26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webb-
platser och mobila applikationer.

De uttryck som används i förordningen har samma innebörd som i lagen

om tillgänglighet till digital offentlig service.

2 § Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service är inte
tillämplig på digital service som utgörs av

1. filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018,

om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa
förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter,

2. förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den

23 september 2020,

3. innehåll på webbplatser som endast är tillgängliga för slutna grupper och

inte för allmänheten som sådan, som offentliggjorts före den 23 september
2019 fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn,

4. endast sådant innehåll som varken är nödvändigt för att genomföra

aktiva administrativa förfaranden eller uppdateras eller redigeras efter den
23 september 2019.

Tekniska lösningar
3 §
Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om det
närmare innehållet i de tekniska lösningar som anges i artikel 1.1 i direktiv
(EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offent-
liga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den ursprungliga
lydelsen, och som ska omfattas av lagens tillämpningsområde.

Tekniska krav
4 §
Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om vilka
tekniska krav som ska gälla för digital service som tillhandahålls av en offent-
lig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll.

SFS

2018:1938

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS

2018:1938

Tillgänglighetsredogörelse
5 §
Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om till-
gänglighetsredogörelsens utformning och innehåll.

Tillsyn
6 §
Myndigheten för digital förvaltning ska utöva den tillsyn som avses i
16 och 17 §§ lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Tillsynen ska genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende
offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den ursprung-
liga lydelsen, och kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1524 av
den 11 oktober 2018 om fastställande av en övervakningsmetod och bestäm-
melser om medlemsstaternas rapportering i enlighet med Europaparlamen-
tets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offent-
liga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar

som behövs för att utöva tillsynen.

Myndigheten får meddela föreskrifter om hur övervakningen av att digital

service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller kraven i 10, 11, 13
och 15 §§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska genom-
föras.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)