SFS 2018:1939 Förordning om invasiva främmande arter

SFS2018-1939.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om invasiva främmande arter

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om invasiva främmande
arter. Den kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av intro-
duktion och spridning av invasiva främmande arter.

Förordningen är meddelad med stöd av
– 8 kap. 4 § miljöbalken i fråga om 10 och 19 §§, 22 § första stycket, 26 §,

27 § första stycket, 28 § första stycket, 35 § första stycket, 39 §, 46 § första
stycket, 48 §, 49 § första stycket, 50 § och 51 § första stycket,

– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 9 § första stycket och 55 §, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ordförklaringar
2 §
Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i förord-
ning (EU) nr 1143/2014.

3 § Med den ansvariga myndigheten avses i denna förordning

1. Naturvårdsverket i fråga om arter som lever på land, och
2. Havs- och vattenmyndigheten i fråga om arter som lever i vatten.

4 § I denna förordning avses med

unionsförteckningen: den förteckning över invasiva främmande arter av

unionsbetydelse som avses i artikel 4 i förordning (EU) nr 1143/2014, och

den nationella förteckningen: den förteckning över invasiva främmande

arter av medlemsstatsbetydelse för Sverige som bestäms enligt denna för-
ordning.

Riskbedömning
5 §
Den ansvariga myndigheten ska göra de riskbedömningar som behövs
enligt artikel 5.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1143/2014.

När en riskbedömning görs ska den ansvariga myndigheten ge berörda

myndigheter tillfälle att yttra sig.

6 § Om en riskbedömning visar att en art bör tas upp i unionsförteck-
ningen, ska den ansvariga myndigheten lämna riskbedömningen till reger-
ingen tillsammans med uppgifter om

1. hur kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EU) nr 1143/2014 uppfylls,

och

SFS

2018:1939

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS

2. hur ett upptagande i unionsförteckningen är förenligt med Världs-

handelsorganisationens (WTO:s) avtal om sanitära och fytosanitära åtgärder
(SPS-avtalet).

Innan uppgifter enligt första stycket 2 lämnas till regeringen ska den

ansvariga myndigheten ge Kommerskollegium tillfälle att yttra sig.

Förbud och undantag för arter i unionsförteckningen
7 §
Bestämmelser om förbud som avser invasiva främmande arter i
unionsförteckningen finns i artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1143/2014.

I samma förordning finns det bestämmelser om att det trots förbuden är

möjligt att

1. ge tillstånd till viss hantering av sådana arter (artiklarna 8 och 9),
2. i enlighet med beslutade hanteringsåtgärder hantera sådana arter som

omfattas av ett beslut om att avstå från utrotning och sådana arter som
konstaterats ha stor spridning (artiklarna 18 och 19), och

3. under särskilda förutsättningar ha sådana arter som sällskapsdjur eller

kommersiellt hantera sådana arter (artiklarna 31 och 32).

Tillstånd till viss hantering av arter i unionsförteckningen
8 §
Den ansvariga myndigheten

1. får ge tillstånd som avses i artiklarna 8.1 och 9.1 i förordning (EU) nr

1143/2014,

2. får återkalla ett sådant tillstånd enligt artikel 8.5 i förordningen, och
3. ska offentliggöra information om givna tillstånd enligt artikel 8.7 i för-

ordningen.

9 § Den ansvariga myndigheten får inom sitt ansvarsområde meddela
föreskrifter om verkställigheten av 8 §.

Myndigheten ska ge Tullverket tillfälle att yttra sig innan föreskrifterna

meddelas.

10 § Om ett tillstånd enligt 8 § 1 har återkallats eller löpt ut eller om verk-
samhetsutövaren bryter mot ett villkor i tillståndet, får länsstyrelsen besluta
att delar av eller hela exemplar av ett djur, en växt eller en organism som
omfattas av tillståndet ska avlivas, förstöras eller hanteras på något annat
sätt som förhindrar introduktion eller begränsar spridning av arten.

Om beslutet inte följs, får länsstyrelsen se till att det verkställs på verk-

samhetsutövarens bekostnad.

Nödåtgärder i fråga om arter som inte finns i unionsförteckningen
11 §
Om det i fråga om en art som inte finns i unionsförteckningen upp-
kommer en sådan situation som avses i artikel 10.1 i förordning (EU) nr
1143/2014, ska den ansvariga myndigheten underrätta regeringen och före-
slå vilka nödåtgärder i form av förbud enligt artikel 7 i samma förordning
som bör gälla för arten.

12 § Den ansvariga myndigheten ska underrätta Europeiska kommissionen
och Europeiska unionens medlemsstater enligt artikel 10.2 och göra den
riskbedömning som krävs enligt artikel 10.3 i förordning (EU) nr 1143/2014.

2018:1939

background image

3

SFS

13 § Om en art som avses i 11 § inte kan tas upp i unionsförteckningen
men situationen i övrigt är sådan att nödåtgärder bör vidtas, ska den ansva-
riga myndigheten

1. i underrättelsen till regeringen informera om detta, och
2. vidta de åtgärder som behövs för att arten ska kunna tas upp i den natio-

nella förteckningen.

Arter som bör tas upp i den nationella förteckningen
14 §
Den ansvariga myndigheten ska till regeringen föreslå

1. de arter som bör tas upp i den nationella förteckningen och vad som bör

gälla för dem, och

2. de arter i den nationella förteckningen som bör omfattas av ett utökat

regionalt samarbete enligt artikel 11 i förordning (EU) nr 1143/2014.

För varje art som föreslås enligt första stycket 1 ska den ansvariga

myndigheten göra en riskbedömning motsvarande den som avses i artikel
5.1 i förordning (EU) nr 1143/2014. Myndigheten ska redovisa skälen för
att bedöma arten som en invasiv främmande art och för att ta upp den i den
nationella förteckningen.

För förslag om vad som ska gälla för en art ska det finnas en konsekvens-

utredning och en bedömning av förslagets förenlighet med Världshandels-
organisationens (WTO:s) avtal om sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS-
avtalet).

15 § Innan den ansvariga myndigheten föreslår vad som ska gälla för en
art som bör tas upp i den nationella förteckningen ska myndigheten ge

1. Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk och andra berörda myndigheter

tillfälle att yttra sig, och

2. Sametinget tillfälle att yttra sig, om förslaget kan antas ha betydelse för

rennäringen eller samisk kultur.

I 5 § förordningen (1994:2029) om tekniska regler finns bestämmelser om

skyldighet att samråda med Kommerskollegium om utformningen av en
teknisk regel, när det kan finnas risk för att regeln får handelshindrande
verkningar.

16 § Om en skogsträdart som används för virkesproduktion bör tas upp i
den nationella förteckningen eller omfattas av ett utökat regionalt samarbete,
ska

1. Skogsstyrelsen ta fram ett förslag om vad som ska gälla för den arten

på mark som omfattas av skogsvårdslagen (1979:429) och lämna förslaget
till den ansvariga myndigheten, och

2. den ansvariga myndigheten i sitt förslag till regeringen också redovisa

Skogsstyrelsens förslag, eventuella skillnader mellan myndigheternas för-
slag och skälen för förslagen.

Arters spridningsvägar
17 §
Den ansvariga myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om arters
spridningsvägar som krävs enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1143/2014.

Innan myndigheten beslutar att anta eller ändra en handlingsplan för en

arts spridningsvägar ska myndigheten ge

1. Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk och andra berörda myndigheter

tillfälle att yttra sig, och

2. Sametinget tillfälle att yttra sig, om handlingsplanen kan antas ha bety-

delse för rennäringen eller samisk kultur.

2018:1939

background image

4

SFS

Bestämmelser om allmänhetens deltagande finns i artikel 26 i förordning

(EU) nr 1143/2014. Bestämmelser om strategiska miljöbedömningar finns i
6 kap. miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Övervakningssystem
18 §
Den ansvariga myndigheten ska se till att det för arter i unionsförteck-
ningen finns ett sådant övervakningssystem som avses i artikel 14 i förord-
ning (EU) nr 1143/2014.

19 § Om en statlig förvaltningsmyndighet eller kommun som ansvarar för
eller utför miljöövervakning får kännedom om att en art i unionsförteck-
ningen finns i miljön, ska myndigheten eller kommunen skyndsamt under-
rätta den ansvariga myndigheten.

Offentliga kontroller
20 §
Livsmedelsverket ska utföra de kontroller som avses i artikel 15.2 i
förordning (EU) nr 1143/2014 i fråga om de kategorier av varor som

1. är levande animaliska livsmedel för omedelbar konsumtion, eller
2. ska anmälas till Livsmedelsverket enligt föreskrifter meddelade med

stöd av denna förordning eller enligt nödåtgärder som regeringen har be-
slutat om enligt artikel 10.1 i förordning (EU) nr 1143/2014.

21 § Statens jordbruksverk ska utföra de kontroller som avses i artikel 15.2
i förordning (EU) nr 1143/2014 i fråga om de kategorier av varor som

1. är föremål för växtskyddskontroll eller veterinär gränskontroll inför

import, eller

2. ska anmälas till Jordbruksverket enligt föreskrifter meddelade med stöd

av denna förordning eller enligt nödåtgärder som regeringen har beslutat om
enligt artikel 10.1 i förordning (EU) nr 1143/2014.

22 § Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk får i samband med kont-
roll enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1143/2014 hålla kvar en art som

1. finns i unionsförteckningen, eller
2. omfattas av nödåtgärder som regeringen beslutat.
När Livsmedelsverket eller Jordbruksverket håller kvar en art ska myn-

digheten utan dröjsmål underrätta den ansvariga myndigheten.

23 § När oförtullade arter som omfattas av införselförbud enligt artikel 7 i
förordning (EU) nr 1143/2014 hålls kvar, ska Tullverket utan dröjsmål
underrätta

1. Livsmedelverket och Statens jordbruksverk enligt den fördelning av

kontrollansvar som följer av 20 och 21 §§, och

2. den ansvariga myndigheten.


24 § Oförtullade levande djur som hålls kvar på grund av att de omfattas
av införselförbud enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 1143/2014 ska förva-
ras i en anläggning som är godtagbar från djurskyddssynpunkt och som är
utformad och hålls i sådant skick att djuret inte kan slippa ut eller repro-
ducera sig.

25 § Oförtullade växter och organismer som hålls kvar på grund av att de
omfattas av införselförbud enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 1143/2014
ska förvaras på en plats som är lämplig för växten eller organismen och som

2018:1939

background image

5

SFS

är inrättad så att frö, sporer eller livskraftiga delar inte kan slippa ut eller
reproducera sig.

26 § Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk får i samband med kont-
roll eller kvarhållande på ägarens bekostnad besluta om och verkställa åtgär-
der för att förhindra introduktion eller begränsa spridning av en art som

1. finns i unionsförteckningen, eller
2. omfattas av nödåtgärder som regeringen beslutat.
Åtgärderna kan avse förstöring, avlivning, avvisning eller annat som be-

hövs för att förhindra introduktion eller begränsa spridning.

27 § Livsmedelsverket får i fråga om de kategorier av varor som är
levande animaliska livsmedel för omedelbar konsumtion meddela föreskrif-
ter för genomförande av offentlig kontroll enligt artikel 15 i förordning (EU)
nr 1143/2014 samt om avgifter för dessa kontroller.

Livsmedelsverket ska ge de ansvariga myndigheterna, Statens jordbruks-

verk och Tullverket tillfälle att yttra sig innan föreskrifterna meddelas.

28 §
Statens jordbruksverk får i fråga om andra kategorier av varor än
levande animaliska livsmedel för omedelbar konsumtion meddela föreskrif-
ter för genomförande av offentlig kontroll enligt artikel 15 i förordning (EU)
nr 1143/2014 samt om avgifter för dessa kontroller.

Jordbruksverket ska ge de ansvariga myndigheterna, Livsmedelsverket

och Tullverket tillfälle att yttra sig innan föreskrifterna meddelas.

Anmälan och information när en invasiv främmande art upptäcks
29 §
När en invasiv främmande art som finns i unionsförteckningen upp-
täcks, ska den ansvariga myndigheten fullgöra den anmälnings- och inform-
ationsskyldighet som följer av artikel 16.2 i förordning (EU) nr 1143/2014.

Utrotningsåtgärder
30 §
Länsstyrelsen ska besluta om utrotningsåtgärder som avses i artikel
17.1 i förordning (EU) nr 1143/2014 för arter som

1. finns i unionsförteckningen, eller
2. omfattas av nödåtgärder som regeringen beslutat enligt artikel 10.1 i

den förordningen.

Länsstyrelsen får överlåta åt en kommun som begär det att besluta om

sådana åtgärder inom kommunen.

31 § Länsstyrelsen ska ansvara för att utrotningsåtgärderna verkställs och
underrätta den ansvariga myndigheten om åtgärderna.

Länsstyrelsen får överlåta åt en kommun som begär det att ansvara för

verkställighet inom kommunen och underrätta den ansvariga myndigheten
om åtgärderna.

32 § Den ansvariga myndigheten ska övervaka att utrotningen är effektiv
enligt artikel 17.3 i förordning (EU) nr 1143/2014 och vid behov se till att
åtgärderna samordnas nationellt.

33 § Om det behövs för effektiv utrotning på nationell nivå, får den ansva-
riga myndigheten besluta att överta länsstyrelsens ansvar enligt 30 och 31 §§.

2018:1939

background image

6

SFS

34 § Den ansvariga myndigheten ska fullgöra den anmälnings- och infor-
mationsskyldighet som följer av artikel 17.1 och 17.4 i förordning (EU) nr
1143/2014.

35 § Den ansvariga myndigheten får inom sitt ansvarsområde meddela
föreskrifter om metoder för att utrota invasiva främmande arter.

Myndigheten ska ge Statens jordbruksverk tillfälle att yttra sig innan före-

skrifterna meddelas.

Möjlighet att inte utrota arter som finns i unionsförteckningen
36 §
Om den ansvariga myndigheten bedömer att en art som finns i
unionsförteckningen inte bör utrotas på grund av sådana förhållanden som
avses i artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1143/2014, ska myndigheten under-
rätta regeringen om detta och i övrigt vidta de åtgärder och fatta de beslut
som krävs enligt artikeln.

Arter i unionsförteckningen med stor spridning i Sverige
37 §
Den ansvariga myndigheten ska identifiera vilka arter i unionsför-
teckningen som har stor spridning i Sverige i enlighet med artikel 19.1 i
förordning (EU) nr 1143/2014.

Hanteringsåtgärder för arter i unionsförteckningen
38 §
Om en art i unionsförteckningen inte ska utrotas enligt 36 § eller har
stor spridning i Sverige, ska den ansvariga myndigheten

1. utreda vilka hanteringsåtgärder som krävs enligt artikel 18.4 eller 19.1–

19.3 i förordning (EU) nr 1143/2014,

2. lämna motiverade och konsekvensutredda författningsförslag till reger-

ingen i fråga om hanteringsåtgärder som förutsätter ny eller ändrad reglering
i lag eller förordning, och

3. besluta om de hanteringsåtgärder som inte förutsätter ny eller ändrad

reglering i lag eller förordning.

39 § Den ansvariga myndigheten får inom sitt ansvarsområde meddela
föreskrifter om

1. inneslutningsåtgärder som ska vidtas i fall som avses i artikel 18.4 i

förordning (EU) nr 1143/2014, och

2. hanteringsområden och hanteringsåtgärder enligt artikel 19 i samma

förordning för arter som finns i unionsförteckningen och har stor spridning
i Sverige.

40 § Innan den ansvariga myndigheten lämnar förslag eller beslutar enligt
38 § eller meddelar föreskrifter enligt 39 § ska myndigheten ge

1. Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk och andra berörda myndigheter

tillfälle att yttra sig, och

2. Sametinget tillfälle att yttra sig, om beslutet eller förslaget kan antas ha

betydelse för rennäringen eller samisk kultur.

Bestämmelser om allmänhetens deltagande finns i artikel 26 i förordning

(EU) nr 1143/2014. Bestämmelser om strategiska miljöbedömningar finns i
6 kap. miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen (2017:966).

41 § Den ansvariga myndigheten ska i ett hanteringsprogram redovisa de
hanteringsåtgärder som till följd av 38 och 39 §§ gäller för en art. Program-
met ska hållas aktuellt.

2018:1939

background image

7

SFS

42 § Länsstyrelsen ska se till att beslutade hanteringsåtgärder vidtas, om
inte annat anges i beslutet eller i föreskrifter som gäller hanteringen.

Länsstyrelsen får överlåta åt en kommun som begär det att se till att

beslutade hanteringsåtgärder vidtas inom kommunen.

43 § I fråga om hanteringsåtgärder på mark som omfattas av skogsvårds-
lagen (1979:429) och som gäller skogsträdarter som används för virkes-
produktion ska

1. det som sägs i 38–41 §§ om den ansvariga myndigheten och det som

sägs i 42 § om länsstyrelsen i stället gälla Skogsstyrelsen, och

2. det som sägs i 40 § första stycket 1 om Skogsstyrelsen i stället gälla

den ansvariga myndigheten.

Information om spridningsrisk
44 §
Den ansvariga myndigheten ska fullgöra de skyldigheter i fråga om
underrättelser och information som följer av artikel 19.5 i förordning (EU)
nr 1143/2014. Om det finns en betydande risk att spridningen av en art
påverkar Norge, ska Norge underrättas.

Återställandeåtgärder
45 §
Länsstyrelsen ska vidta de återställandeåtgärder som krävs enligt
artikel 20 i förordning (EU) nr 1143/2014.

Länsstyrelsen får överlåta åt en kommun som begär det att vidta återställ-

andeåtgärder inom kommunen.

46 § Den ansvariga myndigheten får inom sitt ansvarsområde meddela
föreskrifter om åtgärder för att återställa skadade ekosystem enligt artikel 20
i förordning (EU) nr 1143/2014.

Myndigheten ska ge Statens jordbruksverk tillfälle att yttra sig innan

föreskrifterna meddelas.

Sällskapsdjur som finns i unionsförteckningen
47 §
I fråga om ett sällskapsdjur av en art som finns i unionsförteckningen,
ska den ansvariga myndigheten fullgöra den informationsskyldighet som
följer av artikel 31.2 i förordning (EU) nr 1143/2014. Informationen ska
också riktas till den som utan att vara ägare är djurhållare.

48 § Länsstyrelsen ska besluta att ett sällskapsdjur av en art som finns i
unionsförteckningen ska avlivas eller hanteras på något annat sätt som för-
hindrar introduktion eller begränsar spridning, om ägaren inte kan

1. säkerställa att de villkor för att hålla djuret som anges i artikel 31.1 i

förordning (EU) nr 1143/2014 uppfylls, eller

2. överlämna djuret enligt artikel 31.3 och 31.4 i samma förordning.
Om beslutet inte följs, får länsstyrelsen se till att det verkställs på ägarens

bekostnad.

49 § Den ansvariga myndigheten får inom sitt ansvarsområde meddela
föreskrifter om att hålla sällskapsdjur med anledning av artikel 31 i förord-
ning (EU) nr 1143/2014.

Myndigheten ska ge Statens jordbruksverk tillfälle att yttra sig innan

föreskrifterna meddelas.

2018:1939

background image

8

SFS

Kommersiella lager av arter som finns i unionsförteckningen
50 §
Om ett exemplar eller en del av ett exemplar av en art i unionsför-
teckningen har reproduktionsförmåga och lagras kommersiellt med stöd av
artikel 32 i förordning (EU) nr 1143/2014 och den som lagrar inte kan säker-
ställa att kraven i den artikeln följs, ska länsstyrelsen besluta att exemplaret
eller delen ska avlivas, förstöras eller hanteras på något annat sätt som för-
hindrar introduktion eller begränsar spridning.

Om beslutet inte följs, får länsstyrelsen se till att det verkställs på lager-

innehavarens bekostnad.

51 § Den ansvariga myndigheten får inom sitt ansvarsområde meddela
föreskrifter om att hålla lager med anledning av artikel 32 i förordning (EU)
nr 1143/2014.

Myndigheten ska ge Statens jordbruksverk tillfälle att yttra sig innan före-

skrifterna meddelas.

Rapportering till Europeiska kommissionen
52 §
Naturvårdsverket ska rapportera till Europeiska kommissionen enligt
artikel 24.1 i förordning (EU) nr 1143/2014 och de genomförandeakter som
kommissionen antar enligt artikel 24.4 samma förordning.

53 § Havs- och vattenmyndigheten ska i fråga om arter inom myndighe-
tens ansvarsområde förse Naturvårdsverket med den information som verket
behöver för att fullgöra rapporteringen enligt 52 §.

54 § Länsstyrelsen ska bistå med de uppgifter som behövs för att den
ansvariga myndigheten ska kunna fullgöra sitt ansvar enligt 52 och 53 §§.

55 § Den ansvariga myndigheten får inom sitt ansvarsområde meddela
föreskrifter för verkställigheten av 52–54 §§.

De ansvariga myndigheternas föreskrifter
56 §
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska ge varandra
tillfälle att yttra sig innan de meddelar föreskrifter enligt denna förordning.

Tillsyn
57 §
Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och 2 kap. 6, 8
och 10 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13).

Tillsynsmyndigheten ska utföra de inspektioner som avses i artikel 8.8 i

förordning (EU) nr 1143/2014.

Avgifter
58 §
Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgif-
ter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Straff och förverkande
59 §
Bestämmelser om straff och förverkande finns i 29 kap. miljöbalken.

Överklagande
60 §
Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § miljöbalken.

2018:1939

background image

9

SFS

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.


På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

2018:1939