SFS 2018:1940 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

SFS2018-1940.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 2 kap. 6, 8 och 10 §§ miljötillsynsförordningen
(2011:13) ska ha följande lydelse.

2 kap.
6 §
1 I 7�10 §§ fördelas ansvaret för den operativa tillsynen i fråga om

1. områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken,
2. skydd för djur- och växtarter enligt 8 kap. miljöbalken,
3. natur- och kulturmiljö enligt 12 kap. miljöbalken,
4. stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § miljöbalken,
5. rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet

av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,

6. kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om

närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97
om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med
dem,

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den

16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet
om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande
av genetiska resurser i unionen,

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den

22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och sprid-
ning av invasiva främmande arter, och

9. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1866 av den

13 oktober 2015 om närmare föreskrifter för genomförandet av Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 vad gäller registret
över samlingar, övervakning av användarnas efterlevnad och bästa praxis.

8 §2 Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om

1. naturreservat, kulturreservat, naturminnen och vattenskyddsområden

som har beslutats av länsstyrelsen,

2. biotopskyddsområden som inte ligger på mark som omfattas av skogs-

vårdslagen (1979:429) och som har beslutats av regeringen eller länsstyr-
elsen,

3. djur- och växtskyddsområden som länsstyrelsen har meddelat före-

skrifter om enligt 7 kap. 12 § miljöbalken,

4. miljöskyddsområden enligt 7 kap. 19 och 20 §§ miljöbalken, utom

områden som har inrättats i anslutning till en verksamhet som omfattas av

1 Senaste lydelse 2016:860.

2 Senaste lydelse 2017:801.

SFS

2018:1940

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS

2018:1940

försvarsinspektören för hälsa och miljös ansvar för tillsyn enligt 4 § eller av
kommunens ansvar för tillsyn enligt 31 §,

5. områden och föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat

av länsstyrelsen enligt 7 kap. 24 § miljöbalken,

6. verksamheter och åtgärder som kan påverka miljön i ett sådant område

som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken, utom den tillsyn som omfattas av
länsstyrelsens ansvar enligt 7 §, kommunens ansvar enligt 9 § eller Skogs-
styrelsens ansvar enligt 10 §,

7. skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning vid jordbruket

enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken,

8. skydd för biologisk mångfald enligt 8 kap. 1�4 §§ miljöbalken,
9. verksamheter och åtgärder som avses i 12 kap. 6 § miljöbalken, utom

den tillsyn som omfattas av Skogsstyrelsens ansvar enligt 10 §,

10. vilthägn enligt 12 kap. 11 § miljöbalken,
11. stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § miljöbalken, och
12. förordning (EU) nr 1143/2014, utom den tillsyn som omfattas av

Skogsstyrelsens ansvar enligt 10 §.

Länsstyrelsen får överlåta uppgiften att utöva tillsyn enligt första stycket

åt en kommunal nämnd enligt 1 kap. 19 och 20 §§.

10 § Skogsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om

1. biotopskyddsområden på sådan mark som omfattas av bestämmelser i

skogsvårdslagen (1979:429) och som Skogsstyrelsen har beslutat om,

2. avverkning, hyggesbehandling, beståndsanläggning, beståndsvård,

uttag av skogsbränsle, skogsbilvägar, skogsgödsling, kalkning i skogsmark
och andra skogsbruksåtgärder, i den mån verksamheterna och åtgärderna är
sådana som avses i 12 kap. 6 § miljöbalken och omfattas av skogsvårds-
lagen,

3. avverkning, hyggesbehandling, beståndsanläggning, beståndsvård,

uttag av skogsbränsle, skogsbilvägar, skogsgödsling, kalkning i skogsmark
och andra skogsbruksåtgärder, om verksamheterna eller åtgärderna kan
påverka miljön i ett sådant område som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken, och

4. hantering enligt förordning (EU) nr 1143/2014, om hanteringen avser

en skogsträdart av unionsbetydelse avsedd för virkesproduktion på sådan
mark som omfattas av bestämmelser i skogsvårdslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)