SFS 2018:1941 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

SFS2018-1941.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska införas en ny paragraf, 7 kap.
4 b §, av följande lydelse.

7 kap.
4 b §
Avgift för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens
prövning av ansökan om tillstånd enligt 8 § förordningen (2018:

1939) om

invasiva främmande arter och länsstyrelsens tillsyn med anledning av med-
delade tillstånd ska betalas med 800 kronor för varje hel timme handlägg-
ningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman

vid myndigheten har använt för beredning, föredragning och beslut i
ärendet. I handläggningstiden ska inte sådan restid räknas in som vid ett och
samma resetillfälle överstiger två timmar.

Avgift ska inte betalas för tillsyn som föranleds av klagomål som visar

sig vara obefogat.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS

2018:1941

Publicerad
den

30 november 2018