SFS 2018:1943 Förordning om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2018-1943.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om Kustbevakningens behandling av personuppgifter

inom brottsdatalagens område

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen
(2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom
brottsdatalagens område.

Sökning
2 §
Vid sökning enligt 3 kap. 4 § lagen (2018:1695) om Kustbevakningens
behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område får uppgifter
som visar att den sökta personen tidigare har varit misstänkt för ett visst brott
inte tas fram om en domstol, genom ett avgörande som har fått laga kraft,

1. har ogillat åtalet,
2. meddelat frikännande dom, eller
3. avskrivit målet sedan åtalet lagts ner.

3 § Kustbevakningen ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän
som avses i 3 kap. 5 § andra stycket lagen (2018:1695) om Kustbevak-
ningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Direktåtkomst
4 §
Kustbevakningen får ställa villkor i fråga om behörighet och säkerhet
för att myndigheten ska medge direktåtkomst enligt 3 kap. 6 § lagen
(2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom
brottsdatalagens område.

Direktåtkomst får inte medges innan Kustbevakningen har försäkrat sig

om att den mottagande myndigheten uppfyller kraven på behörighet och
säkerhet.

Längsta tid som personuppgifter får behandlas
Digital arkivering
5 § När uppgifter och handlingar arkiveras digitalt ska de avskiljas så att
de inte kan behandlas för att utföra en uppgift som anges i 2 kap. 1 § lagen
(2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom
brottsdatalagens område.

SFS

2018:1943

Publicerad
den

3 december 2018

background image

2

SFS

2018:1943

Fortsatt behandling av vissa personuppgifter
6 § I 7�10 §§ föreskrivs att vissa kategorier av personuppgifter i brotts-
anmälningar och avslutade förundersökningar får behandlas för ändamål
som omfattas av tillämpningsområdet för lagen (2018:1695) om Kustbevak-
ningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, trots
att den tid som anges i 4 kap. 3 och 4 §§ samma lag har löpt ut. Detsamma
gäller personuppgifter i andra utredningar som handläggs enligt 23 kap.
rättegångsbalken.

När personuppgifter får behandlas enligt 7�10 §§ får dessutom följande

uppgifter behandlas:

1. ärendenummer eller liknande referensuppgifter,
2. brottskoder, och
3. uppgifter om omständigheterna kring brottet.

7 § Uppgifter om den dömde i en förundersökning som har lett till fällande
dom får behandlas trots att den tid som anges i 4 kap. 4 § första stycket lagen
(2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom
brottsdatalagens område har löpt ut, om behandlingen av särskilda skäl är
nödvändig för att finna samband mellan olika brott eller mellan tänkbara
gärningsmän.

Behandlingen ska dock upphöra senast i samband med att uppgifterna om

den dömde tas bort ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om
belastningsregister.

8 § Uppgifter om en person som har varit misstänkt i en förundersökning
som har lagts ner eller avslutats på annat sätt än genom åtal, får i ett enskilt
fall behandlas om det är nödvändigt för att kunna lagföra personen trots att
den tid som anges i 4 kap. 4 § andra stycket lagen (2018:1695) om Kust-
bevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
har löpt ut.

Behandlingen ska dock upphöra senast då åtal inte längre får väckas för

brottet.

9 § Om uppgifter om egendom som har varit föremål för brott finns i en
förundersökning eller i en brottsanmälan, får uppgifterna behandlas trots att
den tid som anges i 4 kap. 3 och 4 §§ lagen (2018:1695) om Kustbevak-
ningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område har
löpt ut, om behandlingen av särskilda skäl är nödvändig för att kunna åter-
ställa egendomen till rätt ägare eller för att kunna spåra föremålets använd-
ning vid något annat brott eller brottslig verksamhet.

Behandlingen av personuppgifter som gäller sådan egendom ska dock

upphöra när den inte längre är nödvändig för något av de ändamål som anges
i första stycket.

10 § Uppgifter om att en person varit eftersökt som försvunnen får inte
behandlas längre än tre månader efter det att personen har anträffats.

Rätt att meddela föreskrifter
11 §
Riksarkivet får, efter att ha gett Kustbevakningen tillfälle att yttra sig,
meddela föreskrifter om att personuppgifter som avses i 4 kap. 2 § första
stycket och 7�9 §§ lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av
personuppgifter inom brottsdatalagens område får behandlas under längre

background image

3

SFS

2018:1943

tid för arkivändamål av allmänt intresse och vetenskapliga, statistiska eller
historiska ändamål.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Genom förordningen upphävs kustbevakningsdataförordningen

(2012:146).

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande vid sådan behandling

av personuppgifter som inte utförs i syfte att förebygga, förhindra eller upp-
täcka brottslig verksamhet eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)