SFS 2018:1944 Förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70)

SFS2018-1944.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vapenförordningen (1996:70)

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 1 a kap. 4 § vapenförordningen (1996:70) ska ha
följande lydelse.

1 a kap.
4 §
1 Följande kategorier av anställda vid Polismyndigheten får ges tillgång
till uppgifter i vapenregister som regleras i 1 a kap. vapenlagen (1996:67):

1. anställda som handlägger vapenärenden,
2. anställda som arbetar vid myndighetens ledningscentraler, och
3. de särskilt angivna tjänstemän vid myndigheten som avses i 3 kap. 6 §

andra stycket lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter
inom brottsdatalagens område.

Anställda vid Polismyndigheten som upprätthåller allmän ordning och

säkerhet, bistår med handräckning eller utreder brott får ges tillgång till
uppgift om huruvida någon har tillstånd att inneha vapen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1149.

SFS

2018:1944

Publicerad
den

3 december 2018