SFS 2018:1945 Förordning om ändring i förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

SFS2018-1945.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2005:323) om tillträdesförbud

vid idrottsarrangemang

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2005:323) om tillträdesförbud
vid idrottsarrangemang ska ha följande lydelse.

2 §1 Om en domstol eller en åklagare beslutar om tillträdesförbud eller
häver eller ändrar ett sådant förbud, ska Polismyndigheten underrättas om
beslutet. Åklagarmyndigheten ska, i fråga om den som är föremål för
registrering i tillträdesförbudsregistret, till Polismyndigheten även lämna
sådana uppgifter som anges i 5 kap. 24 § lagen (2018:1693) om polisens
behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och som
myndigheten har tillgång till i ett ärende som rör tillträdesförbud.

Bestämmelser om registrering av beslut om tillträdesförbud finns i
1. lagen (1998:620) om belastningsregister,
2. förordningen (1999:1134) om belastningsregister,
3. förordningen (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrotts-

arrangemang, och

4. lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdata-

lagens område.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:56.

SFS

2018:1945

Publicerad
den

3 december 2018