SFS 2018:1946 Förordning om ändring i förordningen (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

SFS2018-1946.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:405) om

Polismyndighetens elimineringsdatabas

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver

att 2–7 §§ förordningen (2014:405) om

Polismyndighetens elimineringsdatabas1 ska ha följande lydelse.

2 §2 Skyldigheten att lämna prov för dna-analys enligt 8 § lagen (2014:400)
om Polismyndighetens elimineringsdatabas omfattar den som är anställd vid
Polismyndigheten och arbetar

1. vid Nationellt forensiskt centrum,
2. vid myndighetens forensiska sektioner, enheter eller grupper, och
3. som lokal brottsplatsundersökare.

3 §3 Utöver de som anges i 2 § är även andra som regelbundet vistas i
lokaler som tillhör Nationellt forensiskt centrum eller myndighetens
forensiska sektioner, enheter eller grupper skyldiga att lämna prov för dna-
analys enligt 8 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens eliminerings-
databas.

Första stycket gäller också anställda hos tillverkare eller leverantörer av

förbrukningsmaterial som används vid dna-analyser.

Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka som är

skyldiga att lämna prov för dna-analys enligt denna paragraf.

4 §4 Polismyndigheten beslutar om vilka som omfattas av skyldigheten att
lämna prov för dna-analys enligt 9 § lagen (2014:400) om Polismyndig-
hetens elimineringsdatabas.

5 §5 Sökning i elimineringsdatabasen får endast göras av särskilt angivna
tjänstemän vid Nationellt forensiskt centrum som är behöriga att göra sök-
ningar i de register över dna-profiler som regleras i 5 kap. lagen (2018:1693)
om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

6 §6 Av 4 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas
framgår det när dna-profiler får jämföras med dna-profiler i eliminerings-
databasen.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2014:1189.

2 Senaste lydelse 2014:1189.

3 Senaste lydelse 2014:1189.

4 Senaste lydelse 2014:1189.

5 Senaste lydelse 2014:1189.

6 Senaste lydelse 2014:1189.

SFS

2018:1946

Publicerad
den

3 december 2018

background image

2

SFS

2018:1946

En uppgift om överensstämmelse mellan en dna-profil i elimineringsdata-

basen och en annan dna-profil får endast behandlas av de särskilt angivna
tjänstemän vid Nationellt forensiskt centrum som har till uppgift att utreda
kontamineringar vid dna-analyser.

7 §7 Om en dna-profil som har tagits fram under utredning av brott
överensstämmer med en dna-profil i elimineringsdatabasen, ska Nationellt
forensiskt centrum lämna information om detta till den som har begärt dna-
analysen och till förundersökningsledaren. Uppgift om vem dna-profilen
avser får inte lämnas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 2014:1189.

;