SFS 2018:1947 Förordning om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen

SFS2018-1947.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion

för Säkerhetspolisen

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2014:1103) med instruktion
för Säkerhetspolisen ska ha följande lydelse.

10 § I 6 § polislagen (1984:387) finns grundläggande bestämmelser om
Säkerhetspolisens samarbete med andra myndigheter och organ.

Säkerhetspolisen ska lämna tekniskt biträde till Ekobrottsmyndigheten,

�&klagarmyndigheten och Tullverket i den utsträckning som myndigheterna
kommer överens om.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

SFS

2018:1947

Publicerad
den

3 december 2018