SFS 2018:1949 Förordning om ändring i förordningen (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

SFS2018-1949.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:54) om register över

tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:54) om register över
tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

dels att 2–4 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 1, 2 och 8 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 5–9 §§ ska betecknas 2–6 §§,
dels att de nya 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 3 och 7 §§ ska sättas närmast före de nya

2 respektive 4 §,

dels att det närmast före 5 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

4 § Bestämmelser om skyldighet att lämna sådana uppgifter som anges i
5 kap. 24 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter
inom brottsdatalagens område finns i 2 § förordningen (2005:323) om
tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

Rätt att meddela föreskrifter
5 §
Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av
lagen (2015:51) om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om
tillträdesförbud och av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

SFS

2018:1949

Publicerad
den

3 december 2018