SFS 2018:1953 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

SFS2018-1953.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § föräldraledighetslagen (1995:584)
ska ha följande lydelse.

1 §2 En arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning
enligt denna lag. I vissa fall har även en annan arbetstagare rätt till ledighet.

Med förälder likställs följande personer:
1. förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern,
2. förälders sambo,
3. särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet,
4. den som efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för

stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet (blivande adoptiv-
förälder), och

5. den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett

enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan
som har vårdnaden om barnet (familjehemsförälder).

Bestämmelser om förbud mot missgynnande behandling av arbetssök-

ande och arbetstagare finns i 16 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:276, bet. 2018/19:SfU11, rskr. 2018/19:48.

2 Senaste lydelse 2018:1266.

SFS

2018:1953

Publicerad
den

4 december 2018