SFS 2018:1962 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

SFS2018-1962.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk

kommunikation

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 26 § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

8 kap.
26 §
2 Vid prövning av mål som avses i 23 § ska kammarrätten bestå av tre
lagfarna ledamöter och två ekonomiska experter. Om en av de lagfarna
ledamöterna eller en av de ekonomiska experterna får förhinder sedan hand-
läggningen har påbörjats, är rätten ändå domför.

Kammarrätten är domför utan ekonomiska experter i fall som anges i 12 §

fjärde stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar och vid
prövning av mål som är av enkel beskaffenhet.

I övrigt gäller, även i mål som avses i första stycket, 12 § sjunde�tionde

styckena lagen om allmänna förvaltningsdomstolar i fråga om kammar-
rättens sammansättning. Vid behandlingen av frågor om prövningstillstånd
och frågor som behandlas samtidigt med dessa ska dock även en ekonomisk
expert ingå i rätten, om inte målet är av enkel beskaffenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40.

2 Senaste lydelse 2013:103.

SFS

2018:1962

Publicerad
den

4 december 2018