SFS 2018:1963 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

SFS2018-1963.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att rubriken närmast före 16 kap. 3 § ska lyda ⬝Sammansättningen i

Migrationsöverdomstolen⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 16 kap. 3 a §, av följande lydelse.

16 kap.
3 a §
Det som föreskrivs i 12 § sjunde stycket lagen (1971:289) om all-
männa förvaltningsdomstolar om att prövningstillstånd i vissa fall får med-
delas av en lagfaren ledamot, gäller inte i Migrationsöverdomstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40.

SFS

2018:1963

Publicerad
den

4 december 2018