SFS 2018:1965 Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

SFS2018-1965.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:380) med

kammarrättsinstruktion

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver att 24 § förordningen (1996:380) med kammarrätts-
instruktion1 ska ha följande lydelse.

24 § Chefen för avdelningen bestämmer vilka särskilda ledamöter i mål
om fastighetstaxering som ska ingå i rätten med hänsyn till vilken sak-
kunskap som behövs i målet.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2001:985.

SFS

2018:1965

Publicerad
den

4 december 2018