SFS 2018:1966 Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

SFS2018-1966.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för

regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2016:937) om statsbidrag för
regional yrkesinriktad vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

20 §1 Ytterligare villkor som ska vara uppfyllda för att få statsbidrag enligt
denna förordning är följande:

1. Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av

utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose
behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

2. De samverkande kommunerna ska sammantaget finansiera utbildning

som motsvarar utbildning enligt denna förordning av minst samma omfatt-
ning i årsstudieplatser som den utbildning som bidraget lämnas för.

3. Sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med före-

trädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som
är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande
kommunerna.

4. Utbudet ska planeras efter samråd med
a) den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen

enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, och

b) Arbetsförmedlingen.
5. De samverkande kommunerna ska
a) visa på ett behov av utbildningen,
b) erbjuda en möjlighet till validering, och
c) erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genom-

förandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper
och kompetens.

Undantag från villkoret om samverkan mellan minst tre kommuner i första

stycket 1 får medges om det finns synnerliga skäl.

Villkoret i första stycket 2 gäller inte lärlingsutbildning eller sammanhållna

yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:950.

SFS

2018:1966

Publicerad
den

4 december 2018