SFS 2018:1967 Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

SFS2018-1967.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella

minoriteter och minoritetsspråk

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver att 4 och 9 §§ och rubriken närmast före 4 § förord-
ningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska ha
följande lydelse.

Frivillig anslutning till och utträde ur förvaltningsområde
4 §
1 Ansökningar enligt 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk prövas av regeringen årligen. En sådan ansökan ska ha
kommit in till Regeringskansliet senast den 1 mars.

Vid prövningen av om en kommun efter ansökan ska få ingå i ett

förvaltningsområde, ska hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från
berörda minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det
är kommunen som ska visa att ett sådant intresse finns hos den berörda
minoriteten i kommunen.

9 §2 Statsbidrag till en kommun beräknas med utgångspunkt i dels ett
grundbelopp om 660 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den
31 mars året innan bidraget betalas ut.

En kommun med
– mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp,
– upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp,
– upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp,
– upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp, och
– 400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp.
En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver grund-

beloppen ett särskilt bidrag om 500 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1991.

2 Senaste lydelse 2011:1530.

SFS

2018:1967

Publicerad
den

4 december 2018

;