SFS 2018:1968 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-1968.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 11 § offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

6 kap.
11 §
Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av beslut av
sådana organ som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ tillämpas 43�47 §§ förvaltnings-
lagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:281, bet. 2018/19:KU8, rskr. 2018/19:33.

SFS

2018:1968

Publicerad
den

4 december 2018