SFS 2018:1969 Lag om ändring i vallagen (2005:837)

SFS2018-1969.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i vallagen (2005:837)

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om vallagen (2005:837)

dels att 7 kap. 2 §, 8 kap. 2 § och 13 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 14 kap. 2 a §, av följande lydelse.

7 kap.
2 §
För att göra i ordning en röst ska väljarna för varje slag av val de vill
delta i

1. ta en valsedel,
2. lägga in valsedeln i ett valkuvert utan att vika den, och
3. försluta valkuvertet.
Väljare som vill lämna en särskild personröst ska på valsedeln markera

detta i det särskilda utrymme för personröst som finns vid den kandidat som
de helst vill se vald.

Om en väljare skriver till en kandidat på en valsedel för ett parti som inte

har registrerat sin partibeteckning eller anmält kandidater enligt 2 kap., ska
väljaren anses ha lämnat en personröst för den kandidaten. Om väljaren
skriver till flera kandidater på en sådan valsedel, ska väljaren anses ha läm-
nat en personröst för den första kandidaten.

Om en väljare skriver till en kandidat på en sådan valsedel som avses i

6 kap. 1 § 1 eller 3 för ett parti som har registrerat sin partibeteckning och
anmält kandidater enligt 2 kap., ska väljaren anses ha lämnat en personröst
för den kandidaten under förutsättning att kandidaten är anmäld av partiet.
Om väljaren skriver till flera kandidater på en sådan valsedel, ska väljaren
anses ha lämnat en personröst för den första av kandidaterna som är anmäld
av partiet.

Valsedlar och valkuvert får inte förses med obehöriga märkningar.

8 kap.
2 §
I anslutning till ett röstmottagningsställe ska det ordnas en lämplig av-
skärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Om en sådan plats inte kan an-
ordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i
lokalen. På denna plats ska väljarna ha tillgång till

1. valsedlar med enbart valbeteckning,
2. valsedlar med parti- och valbeteckning
a) för val till riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige för varje

parti som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent
av rösterna i hela landet,

1 Prop. 2017/18:286, bet. 2018/19:KU12, rskr. 2018/19:35.

SFS 2018:

1969

Publicerad
den

4 december 2018

background image

2

SFS 2018:

1969

b) för val till landstings- och kommunfullmäktige för varje parti som

redan är representerat där och som inte uppfyller kraven i a ovan, när det
gäller röstmottagningsställen inom det landsting eller den kommun där
partiet är representerat,

3. valsedlar med parti- och valbeteckning för val till Europaparlamentet

för varje parti som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet
har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet eller valsedlar med parti-
och valbeteckning samt uppgifter om kandidater om ett sådant parti deltar
med endast en valsedel.

De partier som deltar i valen ska också kunna lägga ut sina valsedlar på

denna plats.

Första stycket 2 och 3 gäller endast under förutsättning att partiet har gjort

en begäran enligt 6 kap. 7 §.

13 kap.
8 §
2 Ett kandidatnamn på en valsedel ska anses obefintligt om

1. kandidaten inte är valbar eller det inte framgår klart vem som avses,
2. kandidaten har skrivits till på en valsedel som gäller för ett parti som

registrerat partibeteckning och anmält kandidater enligt 2 kap., i annat fall
än när kandidaten ska anses ha fått väljarens personröst enligt 7 kap. 2 §
fjärde stycket,

3. kandidaten inte är anmäld och finns på en valsedel för ett parti som

registrerat partibeteckning och anmält kandidater enligt 2 kap., eller

4. kandidaten inte har samtyckt till kandidaturen enligt 2 kap.
Kandidatnamnen på en valsedel ska vidare anses obefintliga om
1. valsedeln upptar kandidater men inte är försedd med ett markerat ut-

rymme för personröstning,

2. det lämnats mer än en särskild personröst eller det inte framgår vem

personrösten avser,

3. markering för den särskilda personrösten kan antas ha gjorts maskinellt,

eller

4. ordningen mellan kandidaterna inte framgår klart.
Kandidatnamn ska inte anses obefintliga på grund av att de har strukits

från en valsedel som upptar kandidater. I 7 kap. 2 § tredje och fjärde
styckena finns särskilda bestämmelser för det fall en väljare skriver till kan-
didater på en valsedel.

14 kap.
2 a §
Om det vid sammanläggningen av valsedlar i grupper för en beräk-
ning av gruppernas röstetal enligt detta kapitel inte går att avgöra vilken
grupp en valsedel med en kandidat som har skrivits till enligt 7 kap. 2 §
fjärde stycket tillhör, ska lotten avgöra vilken grupp en sådan valsedel med
den tillskrivna kandidaten ska anses tillhöra.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Lagen tillämpas första gången inför och vid valet till Europaparla-

mentet 2019.

2 Senaste lydelse 2014:1384.

background image

3

SFS 2018:

1969

3. Äldre föreskrifter gäller vid ett omval som hålls på grund av att ett

ordinarie val till riksdagen eller landstings- eller kommunfullmäktige i sep-
tember 2018 upphävts.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)