SFS 2018:1970 Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

SFS2018-1970.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig

ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver att 6 och 6 a §§ förordningen (1996:1357) om statlig
ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande ska ha följande lydelse.

6 §1 Hälso- och sjukvård enligt 2 och 4 §§ ersätts i form av en schablon-
ersättning
som lämnas med ett visst belopp per kvartal och person för utlän-
ningar som bor inom landstinget eller kommunen och som är registrerade
hos Migrationsverket den sista dagen i kvartalet. Ersättningen betalas ut i
den månad som följer varje kvartalsskifte.

Schablonersättningen är
� 3 740 kronor för personer till och med 18 år,
� 4 435 kronor för personer från och med 19 år till och med 60 år, och
� 5 635 kronor för personer som är 61 år eller äldre.
Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med

vård som ger rätt till ersättning inkluderas i schablonersättningen.

6 a §2 En hälsoundersökning enligt 3 och 4 §§ ersätts i form av en schab-
lonersättning
om 2 175 kronor. I ersättningen inkluderas kostnader för tolk
i samband med hälsoundersökningen.

Ersättningen betalas ut kvartalsvis i efterskott efter ansökan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälso-

undersökningar som har uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Mattias Pleiner
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1314.

2 Senaste lydelse 2017:1314.

SFS

2018:1970

Publicerad
den

4 december 2018