SFS 2018:1971 Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

SFS2018-1971.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:193) om statlig

ersättning för asylsökande m.fl.

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver att 4 och 18 §§ förordningen (2017:193) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

4 §1 Schablonersättning enligt 3 eller 3 a § betalas ut med

� 65 300 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen

(2010:800),

� 53 400 kronor per år för en elev i förskoleklass,
� 104 800 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, special-

skola eller sameskola, och

� 119 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasie-

särskola.

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under

ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad fyra-
veckorsperiod uppgår till en tiondel av det belopp som anges i första stycket.

18 § En kommun har rätt till ersättning för det bistånd som den har betalat
ut enligt 3 a § andra eller tredje stycket lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för utbildning

som har uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Mattias Pleiner
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:482.

SFS

2018:1971

Publicerad
den

4 december 2018