SFS 2018:1972 Förordning om upphävande av förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation

SFS2018-1972.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2008:81) om stöd till

anläggning av kanalisation

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver att förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av
kanalisation1 ska upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har be-

slutats enligt förordningen.

3. Det som sägs om länsstyrelsen i 9, 12, 14�16 och 18 §§ och om sam-

verkansorgan i 5 § ska efter utgången av 2018 i stället gälla landstinget eller
Gotlands kommun. Detta gäller dock inte i fråga om beslut som avses i 12 §
och som har fattats före utgången av 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse

av förordningens rubrik 2010:389.

SFS

2018:1972

Publicerad
den

4 december 2018