SFS 2018:1974 Lag om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden

SFS2018-1974.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga

sammanträden

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Säkerhetskontroll
1 §
Säkerhetskontroll får genomföras vid inpassering till eller i lokaler som
disponeras för ett sammanträde i Sametinget som i enlighet med regleringen i
sametingslagen (1992:1433) är offentligt, om det finns anledning att befara
att det vid sammanträdet kan komma att begås brott som innebär en allvarlig
fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av
egendom.

Beslut om säkerhetskontroll
2 §
Ett beslut om säkerhetskontroll ska avse ett visst sammanträde och får
utöver sammanträdeslokalen och entréutrymmen endast omfatta de angräns-
ande lokaler som behöver utnyttjas för att besökare ska kunna följa samman-
trädet. I beslutet ska det anges vilket sammanträde och vilka lokaler som
omfattas av beslutet.

Ett beslut om säkerhetskontroll fattas av den som är eller ska vara ord-

förande vid sammanträdet.

Innan ett beslut om säkerhetskontroll fattas ska samråd ske med

Polismyndigheten.

Säkerhetskontrollens omfattning och utformning
3 §
Säkerhetskontrollen omfattar besökare till det sammanträde och de
lokaler som anges i beslutet om säkerhetskontroll. Kontrollen omfattar dock
inte ledamöter och ersättare vid sammanträdet, eller andra som på grund av
ett särskilt uppdrag från Sametinget närvarar vid sammanträdet. Den som är
eller ska vara ordförande vid sammanträdet får undanta även andra personer
från kontrollen.

Identiteten får kontrolleras endast för att fastställa om en person som

uppger sig inte omfattas av säkerhetskontrollen ska undantas från den.

4 § Vid säkerhetskontrollen ska vapen och andra föremål som är ägnade
att komma till användning vid brott som avses i 1 § eftersökas. Kontrollen
får omfatta kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål
som påträffas i lokaler som anges i beslutet om säkerhetskontroll.

1 Prop. 2017/18:287, bet. 2018/19:KU9, rskr. 2018/19:34.

SFS

2018:1974

Publicerad
den

5 december 2018

background image

2

SFS

2018:1974

5 § Säkerhetskontrollen genomförs efter närmare anvisningar av Polis-
myndigheten av en polisman. Kontrollen kan också efter Polismyndighetens
förordnande genomföras av en ordningsvakt under ledning av en polisman.

6 § Kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen ska utföras med metall-
detektor eller liknande anordning. Kroppsvisitationen får göras på annat sätt
om det finns särskilda skäl. I så fall ska den utföras av en polisman eller av
en ordningsvakt som Polismyndigheten har godkänt för uppgiften.

Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning ska utföras i ett

avskilt utrymme och om möjligt i vittnes närvaro.

Kroppsvisitation får utföras eller bevittnas endast av någon som är av

samma kön som den som visiteras, om undersökningen inte görs med
metalldetektor eller liknande anordning eller avser föremål som den som
visiteras har med sig.

7 § Om det vid säkerhetskontrollen påträffas något sådant föremål som
avses i 4 § första meningen, ska den som föremålet påträffas hos uppmanas
att lämna det ifrån sig för förvaring, om det inte tas i beslag enligt bestäm-
melserna i rättegångsbalken. Om det inte finns någon känd innehavare till ett
påträffat föremål får det omhändertas.

Avvisning och avlägsnande
8 §
Besökare som vägrar att genomgå en beslutad säkerhetskontroll och
inte kan styrka sin behörighet enligt 3 § att ändå vistas i sammanträdes-
lokalen får nekas tillträde till sammanträdet och de lokaler som omfattas av
beslutet om säkerhetskontroll och avvisas eller avlägsnas från dessa lokaler.
Samma åtgärder får vidtas mot den som inte följer en uppmaning enligt 7 §
att lämna föremål ifrån sig.

Förvaring av föremål
9 §
Föremål som har lämnats till förvaring eller omhändertagits enligt
denna lag ska förvaras på ett betryggande sätt. Ett bevis om att ett föremål
har lämnats till förvaring ska utfärdas på begäran.

Föremålet ska återlämnas till personen som har lämnat det till förvaring

när han eller hon lämnar de lokaler som omfattas av beslutet om säkerhets-
kontroll.

Förbud att överklaga
10 §
Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ALICE BAH KUHNKE
(Kulturdepartementet)