SFS 2018:1976 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

SFS2018-1976.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BHPMEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:RFREUV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:KHRRWJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:VAGFQN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i sametingslagen (1992:1433) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om sametingslagen (1992:1433)2 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att nuvarande 2 kap. 3 a � ska betecknas 2 kap. 3 d �, <br/><i>dels</i> att 2 kap. 2, 4, 5 och 6 a �� och 3 kap. 2, 8, 10, 15 och 19 �� ska ha </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras fem nya paragrafer, 2 kap. 3 a3 c, 3 e och 4 a �� </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 kap. <br/>2 �</b>3 Sametinget ska best� av 31 ledam�ter, utsedda genom val. F�r leda-<br/>m�terna ska det utses ers�ttare. I fr�ga om antalet ers�ttare och hur de ska <br/>utses g�ller best�mmelserna i 14 kap. 15 � vallagen (2005:837) om val till <br/>landstingsfullm�ktige. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Efter f�rslag av Sametinget f�rordnar regeringen ordf�rande i Sametinget. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Ordf�randen ska utses bland tingets ledam�ter. Sametinget v�ljer en eller <br/>flera vice ordf�rande bland ledam�terna. Sametinget f�r �terkalla vice ord-<br/>f�randes uppdrag. </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 a �</b> Sametingets sammantr�den i plenum �r offentliga. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Sametinget f�r dock besluta att �verl�ggningen i ett visst �rende ska h�llas </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">inom st�ngda d�rrar. Ers�ttarna f�r n�rvara vid en s�dan �verl�ggning, �ven <br/>n�r de inte tj�nstg�r. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 b �</b> Ordf�randen leder Sametingets sammantr�den i plenum och ansvarar <br/>f�r ordningen vid sammantr�dena. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ordf�randen f�r visa ut den som upptr�der st�rande och inte r�ttar sig </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">efter tills�gelse. </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 c �</b> Styrelsens sammantr�den ska h�llas inom st�ngda d�rrar. Efter med-<br/>givande fr�n Sametingets plenum f�r styrelsen dock besluta att samman-<br/>tr�den ska vara offentliga. </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">Styrelsens sammantr�den ska alltid h�llas inom st�ngda d�rrar i �renden <br/>1. som avser myndighetsut�vning, eller<br/>2. d�r det f�rekommer uppgifter som omfattas av sekretess.<br/>Detsamma ska g�lla f�r sammantr�den i Sametingets n�mnder.</p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2017/18:287, bet. 2018/19:KU9, rskr. 2018/19:34. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse av 2 kap. 3 a � 1996:122. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2006:803. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2018:1976 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 5 december 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2018:1976 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>3 e �</b> Sametingets plenum f�r besluta om sk�liga ekonomiska f�rm�ner f�r <br/>ledam�ter och ers�ttare. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>4 �</b> Sametinget ska bland sina ledam�ter utse en styrelse som best�r av h�gst <br/>sju ledam�ter och lika m�nga ers�ttare. Sametinget ska bland styrelsens <br/>ledam�ter v�lja en ordf�rande. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Styrelsen ansvarar f�r Sametingets verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 a �</b> Vid Sametinget ska det finnas ett kansli som leds av en kanslichef. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">Kanslichefen anst�lls av styrelsen. <br/>Kanslichefen ska sk�ta den l�pande verksamheten enligt de direktiv och </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">riktlinjer som styrelsen beslutar. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>5 �</b>4 Sametinget ska tills�tta en valn�mnd som ansvarar f�r Sametingets <br/>uppgifter vid val till Sametinget. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Sametinget kan d�rut�ver tills�tta de n�mnder som i �vrigt beh�vs f�r </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>6 a �</b>5 Sametingets styrelse och n�mnder beslutar i fr�gor som r�r Same-<br/>tingets myndighetsut�vning och i andra fr�gor som de enligt lag eller annan <br/>f�rfattning ska ha hand om. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>3 kap. <br/>2 �</b>6 F�r valet till Sametinget utg�r landet en valkrets. Valn�mnden utser <br/>valf�rr�ttare och har i �vrigt de uppgifter som framg�r av detta kapitel. Upp-<br/>gifter vid val till Sametinget fullg�rs �ven av den centrala valmyndigheten <br/>enligt vallagen (2005:837) och av l�nsstyrelsen i det l�n d�r Sametinget har <br/>sitt s�te. </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>8 �</b> Den som har r�str�tt till Sametinget �r valbar till Sametinget om inte <br/>annat f�ljer av 9 �. </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>10 �</b>7 Den centrala valmyndigheten utf�rdar valsedlar. P� valsedlarna ska <br/>en grupp, ett parti eller en liknande sammanslutning anges samt minst tre <br/>kandidater f�r gruppen, partiet eller sammanslutningen. </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Kandidatnamnen ska f�rses med nummer och tas upp i nummerordning </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">under varandra. Valsedlarna ska dessutom vara utformade s� att v�ljarna kan <br/>l�mna en s�rskild personr�st och inneh�lla en upplysning om personvalets <br/>inneb�rd. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r en registrerad grupp, ett parti eller en sammanslutning f�r det finnas </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">valsedlar med olika kombinationer av kandidater. </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>15 �</b>8 Vid r�stning i vallokal l�gger v�ljaren sj�lv in sin valsedel i ett val-<br/>kuvert och tillsluter det. V�ljaren l�mnar valkuvert och det ytterkuvert som <br/>ocks� �r r�stkort till valf�rr�ttaren. Denne kontrollerar att v�ljaren st�llt i <br/>ordning bara ett valkuvert och att kuvertet inte �r f�rsett med obeh�rig <br/>m�rkning. D�refter l�gger valf�rr�ttaren i v�ljarens n�rvaro in valkuvertet i <br/>ytterkuvertet och tillsluter det. Valf�rr�ttaren tar slutligen hand om ytter-<br/>kuvertet samt antecknar p� en s�rskild f�rteckning v�ljarens namn. </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">4 Senaste lydelse 2004:538. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">5 Senaste lydelse 2006:803. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">6 Senaste lydelse 2004:538. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">7 Senaste lydelse 2004:538. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">8 Senaste lydelse 2006:803. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> 2018:1976 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som saknar det ytterkuvert som ocks� �r r�stkort f�r inte r�sta. En </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">v�ljare som inte �r k�nd f�r r�stmottagaren ska legitimera sig eller p� annat <br/>s�tt styrka sin identitet. Den som inte g�r det f�r inte r�sta. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>19 �</b>9 Vid brevr�stning l�gger v�ljaren sj�lv in sin valsedel i ett valkuvert <br/>och tillsluter det. I n�rvaro av tv� vittnen l�gger v�ljaren sedan valkuvertet i <br/>det ytterkuvert som ocks� �r r�stkort och tillsluter det. D�refter skriver <br/>v�ljaren p� ytterkuvertet en f�rs�kran p� heder och samvete att han eller hon <br/>gjort p� detta s�tt. Vittnena intygar skriftligen att v�ljaren egenh�ndigt <br/>undertecknat f�rs�kran och att de inte k�nner till n�got f�rh�llande som <br/>strider mot de uppgifter v�ljaren l�mnat p� ytterkuvertet. Vittnenas adresser <br/>anges p� ytterkuvertet. Vittnena ska ha fyllt 18 �r. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Sedan brevr�stningsf�rs�ndelsen har gjorts i ordning enligt f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">l�gger v�ljaren in f�rs�ndelsen i ett omslagskuvert och tillsluter detta. <br/>D�refter l�mnas f�rs�ndelsen f�r postbefordran till l�nsstyrelsen i det l�n d�r <br/>Sametinget har sitt s�te. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">En v�ljare som p� grund av funktionsneds�ttning eller liknande inte kan </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">avge sin r�st i f�reskriven ordning f�r vid r�stningen anlita n�gon annan <br/>person som hj�lper honom eller henne vid r�stningen. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.<br/>2. �renden som har inletts hos Sametinget f�re ikrafttr�dandet men �nnu</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">inte har avgjorts handl�ggs enligt �ldre f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. Best�mmelsen i 2 kap. 3 e � till�mpas inte p� f�rm�ner som har intj�nats</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">ALICE BAH KUHNKE </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft37">Helena Swenz�n <br/>(Kulturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">9 Senaste lydelse 2006:803. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i sametingslagen (1992:1433)

Utf�rdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om sametingslagen (1992:1433)2

dels att nuvarande 2 kap. 3 a � ska betecknas 2 kap. 3 d �,
dels att 2 kap. 2, 4, 5 och 6 a �� och 3 kap. 2, 8, 10, 15 och 19 �� ska ha

f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras fem nya paragrafer, 2 kap. 3 a3 c, 3 e och 4 a ��

av f�ljande lydelse.

2 kap.
2 �
3 Sametinget ska best� av 31 ledam�ter, utsedda genom val. F�r leda-
m�terna ska det utses ers�ttare. I fr�ga om antalet ers�ttare och hur de ska
utses g�ller best�mmelserna i 14 kap. 15 � vallagen (2005:837) om val till
landstingsfullm�ktige.

Efter f�rslag av Sametinget f�rordnar regeringen ordf�rande i Sametinget.

Ordf�randen ska utses bland tingets ledam�ter. Sametinget v�ljer en eller
flera vice ordf�rande bland ledam�terna. Sametinget f�r �terkalla vice ord-
f�randes uppdrag.

3 a � Sametingets sammantr�den i plenum �r offentliga.

Sametinget f�r dock besluta att �verl�ggningen i ett visst �rende ska h�llas

inom st�ngda d�rrar. Ers�ttarna f�r n�rvara vid en s�dan �verl�ggning, �ven
n�r de inte tj�nstg�r.

3 b � Ordf�randen leder Sametingets sammantr�den i plenum och ansvarar
f�r ordningen vid sammantr�dena.

Ordf�randen f�r visa ut den som upptr�der st�rande och inte r�ttar sig

efter tills�gelse.

3 c � Styrelsens sammantr�den ska h�llas inom st�ngda d�rrar. Efter med-
givande fr�n Sametingets plenum f�r styrelsen dock besluta att samman-
tr�den ska vara offentliga.

Styrelsens sammantr�den ska alltid h�llas inom st�ngda d�rrar i �renden
1. som avser myndighetsut�vning, eller
2. d�r det f�rekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
Detsamma ska g�lla f�r sammantr�den i Sametingets n�mnder.

1 Prop. 2017/18:287, bet. 2018/19:KU9, rskr. 2018/19:34.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 3 a � 1996:122.

3 Senaste lydelse 2006:803.

SFS

2018:1976

Publicerad
den

5 december 2018

background image

2

SFS

2018:1976

3 e � Sametingets plenum f�r besluta om sk�liga ekonomiska f�rm�ner f�r
ledam�ter och ers�ttare.

4 � Sametinget ska bland sina ledam�ter utse en styrelse som best�r av h�gst
sju ledam�ter och lika m�nga ers�ttare. Sametinget ska bland styrelsens
ledam�ter v�lja en ordf�rande.

Styrelsen ansvarar f�r Sametingets verksamhet.

4 a � Vid Sametinget ska det finnas ett kansli som leds av en kanslichef.

Kanslichefen anst�lls av styrelsen.
Kanslichefen ska sk�ta den l�pande verksamheten enligt de direktiv och

riktlinjer som styrelsen beslutar.

5 �4 Sametinget ska tills�tta en valn�mnd som ansvarar f�r Sametingets
uppgifter vid val till Sametinget.

Sametinget kan d�rut�ver tills�tta de n�mnder som i �vrigt beh�vs f�r

verksamheten.

6 a �5 Sametingets styrelse och n�mnder beslutar i fr�gor som r�r Same-
tingets myndighetsut�vning och i andra fr�gor som de enligt lag eller annan
f�rfattning ska ha hand om.

3 kap.
2 �
6 F�r valet till Sametinget utg�r landet en valkrets. Valn�mnden utser
valf�rr�ttare och har i �vrigt de uppgifter som framg�r av detta kapitel. Upp-
gifter vid val till Sametinget fullg�rs �ven av den centrala valmyndigheten
enligt vallagen (2005:837) och av l�nsstyrelsen i det l�n d�r Sametinget har
sitt s�te.

8 � Den som har r�str�tt till Sametinget �r valbar till Sametinget om inte
annat f�ljer av 9 �.

10 �7 Den centrala valmyndigheten utf�rdar valsedlar. P� valsedlarna ska
en grupp, ett parti eller en liknande sammanslutning anges samt minst tre
kandidater f�r gruppen, partiet eller sammanslutningen.

Kandidatnamnen ska f�rses med nummer och tas upp i nummerordning

under varandra. Valsedlarna ska dessutom vara utformade s� att v�ljarna kan
l�mna en s�rskild personr�st och inneh�lla en upplysning om personvalets
inneb�rd.

F�r en registrerad grupp, ett parti eller en sammanslutning f�r det finnas

valsedlar med olika kombinationer av kandidater.

15 �8 Vid r�stning i vallokal l�gger v�ljaren sj�lv in sin valsedel i ett val-
kuvert och tillsluter det. V�ljaren l�mnar valkuvert och det ytterkuvert som
ocks� �r r�stkort till valf�rr�ttaren. Denne kontrollerar att v�ljaren st�llt i
ordning bara ett valkuvert och att kuvertet inte �r f�rsett med obeh�rig
m�rkning. D�refter l�gger valf�rr�ttaren i v�ljarens n�rvaro in valkuvertet i
ytterkuvertet och tillsluter det. Valf�rr�ttaren tar slutligen hand om ytter-
kuvertet samt antecknar p� en s�rskild f�rteckning v�ljarens namn.

4 Senaste lydelse 2004:538.

5 Senaste lydelse 2006:803.

6 Senaste lydelse 2004:538.

7 Senaste lydelse 2004:538.

8 Senaste lydelse 2006:803.

background image

3

SFS

2018:1976

Den som saknar det ytterkuvert som ocks� �r r�stkort f�r inte r�sta. En

v�ljare som inte �r k�nd f�r r�stmottagaren ska legitimera sig eller p� annat
s�tt styrka sin identitet. Den som inte g�r det f�r inte r�sta.

19 �9 Vid brevr�stning l�gger v�ljaren sj�lv in sin valsedel i ett valkuvert
och tillsluter det. I n�rvaro av tv� vittnen l�gger v�ljaren sedan valkuvertet i
det ytterkuvert som ocks� �r r�stkort och tillsluter det. D�refter skriver
v�ljaren p� ytterkuvertet en f�rs�kran p� heder och samvete att han eller hon
gjort p� detta s�tt. Vittnena intygar skriftligen att v�ljaren egenh�ndigt
undertecknat f�rs�kran och att de inte k�nner till n�got f�rh�llande som
strider mot de uppgifter v�ljaren l�mnat p� ytterkuvertet. Vittnenas adresser
anges p� ytterkuvertet. Vittnena ska ha fyllt 18 �r.

Sedan brevr�stningsf�rs�ndelsen har gjorts i ordning enligt f�rsta stycket

l�gger v�ljaren in f�rs�ndelsen i ett omslagskuvert och tillsluter detta.
D�refter l�mnas f�rs�ndelsen f�r postbefordran till l�nsstyrelsen i det l�n d�r
Sametinget har sitt s�te.

En v�ljare som p� grund av funktionsneds�ttning eller liknande inte kan

avge sin r�st i f�reskriven ordning f�r vid r�stningen anlita n�gon annan
person som hj�lper honom eller henne vid r�stningen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.
2. �renden som har inletts hos Sametinget f�re ikrafttr�dandet men �nnu

inte har avgjorts handl�ggs enligt �ldre f�reskrifter.

3. Best�mmelsen i 2 kap. 3 e � till�mpas inte p� f�rm�ner som har intj�nats

f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenz�n
(Kulturdepartementet)

9 Senaste lydelse 2006:803.

;