SFS 2018:1980 Lag om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

SFS2018-1980.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring

och redovisning

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 6 § lagen (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning ska ha följande lydelse.

12 kap.
6
§ I fråga om upprättandet av den sammanställda resultaträkningen och
den sammanställda balansräkningen ska 5 kap. om resultaträkning och
6 kap. om balansräkning tillämpas. Bestämmelserna i 5 kap. 4 § och 6 kap.
4 § ska dock inte tillämpas för de kommunala koncernföretagen.

I fråga om posterna i den sammanställda balansräkningen ska 4 kap. 6 §

om specifikation till balansräkningspost tillämpas.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:7, bet. 2018/19:FiU28, rskr. 2018/19:39.

SFS

2018:1980

Publicerad
den

5 december 2018