SFS 2018:1981 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

SFS2018-1981.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om värdepapperisering

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse
1 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värde-
papperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, trans-
parent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven
2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr
1060/2009 och (EU) nr 648/2012, i denna lag kallad EU-förordningen.

Behörig myndighet
2 §
Finansinspektionen är behörig myndighet enligt EU-förordningen.

Avgifter
3 §
Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt
EU-förordningen.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifterna.

Vissa beslut
4 §
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut enligt artikel 28.1 andra
stycket i EU-förordningen ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

PER BOLUND
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:7, bet. 2018/19:FiU28, rskr. 2018/19:39.

SFS

2018:1981

Publicerad
den

5 december 2018