SFS 2018:1982 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

SFS2018-1982.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 5 kap. 9 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043) ska ha följande lydelse.

5 kap.
9 §
3 Ett försäkringsföretag får använda en volatilitetsjusterad riskfri ränte-
struktur vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna.

Om Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeakt med stöd

av Solvens II-direktivet och denna gäller för försäkringsföretaget, får
företaget för volatilitetsjusteringen endast använda de tekniska uppgifter
som anges i den rättsakten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:7, bet. 2018/19:FiU28, rskr. 2018/19:39.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om

upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU.

3 Senaste lydelse 2015:700.

SFS

2018:1982

Publicerad
den

5 december 2018