SFS 2018:1983 Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

SFS2018-1983.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till

kommersiell service

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver att 3, 9 b, 9 c, 15, 16, 21 d, 22, 26, 28�32 a, 35�39
och 41 §§ förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska ha
följande lydelse.

3 §1 I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestäm-
melser om att landsting och Gotlands kommun ska besluta om användningen
av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

Vad som sägs i denna förordning om landsting gäller också Gotlands

kommun.

9 b §2 Landstinget ska i beslut om stöd lämna stödmottagaren de uppgifter
som följer av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 och
artikel 3.1 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012.

9 c §3 Landstinget ska föra de register som avses i artikel 6.4 i kommis-
sionens förordning (EU) nr 1407/2013 och artikel 3.3 i kommissionens för-
ordning (EU) nr 360/2012.

15 §4 På ett investeringslån ska ränta betalas från dagen för utbetalning till
låntagaren efter den räntesats som fastställs som referensränta för Sverige
av kommissionen. Om ränta eller avbetalning inte betalas på förfallodagen,
ska en fyra procentenheter högre ränta tas ut på den förfallna låneskulden
till dess att det förfallna lånebeloppet har betalats.

Landstinget får i undantagsfall medge låntagaren anstånd med ränte-

betalningen under sammanlagt längst fem år av lånets löptid. Upplupen ränta
läggs till lånebeloppet.

16 §5 Ett investeringslån som lämnas i samband med en investering ska
återbetalas inom en viss tid som anpassas i huvudsak efter den ekonomiska
livslängden på de tillgångar som ska anskaffas med lånemedlen. Lånet ska
återbetalas enligt en plan som fastställs av landstinget genom lika stora
avbetalningar under högst 20 år.

Landstinget får medge anstånd med avbetalning under sammanlagt längst

fem år av lånets löptid.

1 Senaste lydelse 2011:1205.

2 Senaste lydelse 2016:126.

3 Senaste lydelse 2016:126.

4 Senaste lydelse 2005:530.

5 Senaste lydelse 2005:530.

SFS

2019:1983

Publicerad
den

6 december 2018

background image

2

SFS

2018:1983

21 d §6 Stödmottagaren ska som villkor för stöd åta sig att utföra en tjänst
av allmänt ekonomiskt intresse.

Landstinget ska i stödbeslutet ange de närmare villkoren för tjänsten.

Dessa ska innefatta åtminstone vilket utbud av dagligvaror som ska till-
handahållas och under vilken tid som försäljningsstället ska hållas öppet.

22 §7 Ansökan om stöd till kommersiell service ges in till och prövas av
landstinget i det län där verksamheten ska bedrivas.

26 § Landstinget ska svara för uppföljningen av stödärendet och utöva
tillsyn över att stödet utnyttjas för det avsedda ändamålet och i överens-
stämmelse med de föreskrifter och villkor som gäller för stödet.

28 § I uppföljningsärenden ska landstinget samråda med Kronofogde-
myndigheten och andra berörda organ, om inte tidsskäl eller frågans art
motiverar annat.

29 § Om det uppstår en påtaglig risk för att syftet med stödet inte kommer
att kunna uppnås eller om risken för staten som långivare ökar avsevärt jäm-
fört med förhållandena vid tidpunkten för beslutet om stöd, ska landstinget
vidta de åtgärder som motiveras av stödets ändamål och statens intressen
som fordringsägare.

30 §8 Landstinget får anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka
statens anspråk på grund av investeringsbidrag och investeringslån.

Om stödmottagaren har beviljats statligt stöd av någon annan än lands-

tinget ska landstinget samråda med den myndighet som har beviljat stödet.

31 § Landstinget ska vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens
rätt mot stödmottagaren.

32 §9 Innan landstinget beslutar om stöd till kommersiell service ska det
höra berörda kommuner. Landstinget ska också höra berörda lokala organisa-
tioner i den omfattning som behövs. Om ärendet gäller en fråga av principiell
vikt, ska landstinget höra Tillväxtverket.

32 a §10 Landstinget ska besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte
ska betalas ut vid ett förhållande som anges i 33 § 1, 2, 4, 5, 6 eller 7.

35 § Investeringsbidrag kan av landstinget helt eller delvis krävas åter
inom tio år från den dag bidraget utbetalats i sin helhet, om

1. bidragsmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har

orsakat att bidraget beviljades, eller

2. bidraget utan tillstånd har använts för något annat ändamål än det var

avsett för.

36 § Ett investeringsbidrag eller en del av det kan krävas åter av lands-
tinget under en tid av fem år från den dag bidragets storlek har bestämts
slutligt, om

6 Senaste lydelse 2016:126.

7 Senaste lydelse 2016:126.

8 Senaste lydelse 2005:530.

9 Senaste lydelse 2011:1205.

10 Senaste lydelse 2016:126.

background image

3

SFS

2018:1983

1. syftet med bidraget inte uppnås,
2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon väsentlig

ändring direkt eller indirekt inträffar i äganderätten till rörelsen eller till
sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för verksamheten,

3. bidragsmottagaren i något annat fall bryter mot villkor eller föreskrifter

som gäller för bidraget,

4. en ställd säkerhet väsentligt försämras, eller
5. något annat inträffar som föranleder att bidragsmottagaren med hänsyn

till syftet med bidraget uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

Ett bidrag får dock inte återkrävas enligt första stycket 1 om bidrags-

mottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för att syftet med
bidraget ska uppnås.

37 § Möjligheten till återkrav enligt 36 § upphör successivt under femårs-
perioden på så sätt att den del av investeringsbidraget som kan krävas åter
varje år minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprung-
liga bidragsbeloppet. Landstinget får samtidigt som bidraget beviljas besluta
att minskningen ska ske på annat sätt om det finns särskilda skäl för det.

38 § Minskningen enligt 37 § av den del av bidragsbeloppet som kan
krävas åter sker årligen, om inte landstinget beslutar att minskningen ett visst
år ska vägras. Om minskningen vägras kan den del av bidragsbeloppet som
fortfarande kan krävas åter helt eller delvis omvandlas till ett lån med villkor
som anges i beslutet.

Beslut att vägra minskning ska fattas senast tre månader efter det att

landstinget fått kännedom om förhållanden som kan medföra att minsk-
ningen ska vägras.

39 § Om det direkt eller indirekt sker någon väsentlig förändring i ägande-
rätten till den rörelse som investeringsbidraget har beviljats för, ska lands-
tinget ompröva bidragsfrågan. Landstinget kan då

1. medge att bidraget övertas med oförändrade villkor av den nya ägaren,

om denna styrker att syftet med bidraget inte förfelas genom ändringen,

2. helt eller delvis omvandla den del av bidraget som vid tidpunkten för

förändringen kan återkrävas enligt 36�38 §§ till ett lån med villkor som
anges i beslutet, eller

3. helt eller delvis kräva att den del av bidraget som kan återkrävas betalas

tillbaka.

41 §11 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än landstingets
beslut enligt 32 a § att inte betala ut ett stöd får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

11 Senaste lydelse 2018:990.