SFS 2018:1983 Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

SFS2018-1983.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ZXWVAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:JZZDKG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ZTQHMA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:BBDKVW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2000:284) om st�d till </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>kommersiell service </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 3, 9 b, 9 c, 15, 16, 21 d, 22, 26, 2832 a, 3539 <br/>och 41 �� f�rordningen (2000:284) om st�d till kommersiell service ska ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>3 �</b>1 I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns best�m-<br/>melser om att landsting och Gotlands kommun ska besluta om anv�ndningen <br/>av vissa statliga medel f�r regionalt tillv�xtarbete. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vad som s�gs i denna f�rordning om landsting g�ller ocks� Gotlands </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kommun. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>9 b �</b>2 Landstinget ska i beslut om st�d l�mna st�dmottagaren de uppgifter <br/>som f�ljer av artikel 6.1 i kommissionens f�rordning (EU) nr 1407/2013 och <br/>artikel 3.1 i kommissionens f�rordning (EU) nr 360/2012. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>9 c �</b>3 Landstinget ska f�ra de register som avses i artikel 6.4 i kommis-<br/>sionens f�rordning (EU) nr 1407/2013 och artikel 3.3 i kommissionens f�r-<br/>ordning (EU) nr 360/2012. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>15 �</b>4 P� ett investeringsl�n ska r�nta betalas fr�n dagen f�r utbetalning till <br/>l�ntagaren efter den r�ntesats som fastst�lls som referensr�nta f�r Sverige <br/>av kommissionen. Om r�nta eller avbetalning inte betalas p� f�rfallodagen, <br/>ska en fyra procentenheter h�gre r�nta tas ut p� den f�rfallna l�neskulden <br/>till dess att det f�rfallna l�nebeloppet har betalats. </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstinget f�r i undantagsfall medge l�ntagaren anst�nd med r�nte-</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">betalningen under sammanlagt l�ngst fem �r av l�nets l�ptid. Upplupen r�nta <br/>l�ggs till l�nebeloppet. </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>16 �</b>5 Ett investeringsl�n som l�mnas i samband med en investering ska <br/>�terbetalas inom en viss tid som anpassas i huvudsak efter den ekonomiska <br/>livsl�ngden p� de tillg�ngar som ska anskaffas med l�nemedlen. L�net ska <br/>�terbetalas enligt en plan som fastst�lls av landstinget genom lika stora <br/>avbetalningar under h�gst 20 �r. </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstinget f�r medge anst�nd med avbetalning under sammanlagt l�ngst </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fem �r av l�nets l�ptid. </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2011:1205. </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2016:126. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2016:126. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2005:530. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">5 Senaste lydelse 2005:530. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2019:1983 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 6 december 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2018:1983 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>21 d �</b>6 St�dmottagaren ska som villkor f�r st�d �ta sig att utf�ra en tj�nst <br/>av allm�nt ekonomiskt intresse. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Landstinget ska i st�dbeslutet ange de n�rmare villkoren f�r tj�nsten. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">Dessa ska innefatta �tminstone vilket utbud av dagligvaror som ska till-<br/>handah�llas och under vilken tid som f�rs�ljningsst�llet ska h�llas �ppet. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>22 �</b>7 Ans�kan om st�d till kommersiell service ges in till och pr�vas av <br/>landstinget i det l�n d�r verksamheten ska bedrivas. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>26 �</b> Landstinget ska svara f�r uppf�ljningen av st�d�rendet och ut�va <br/>tillsyn �ver att st�det utnyttjas f�r det avsedda �ndam�let och i �verens-<br/>st�mmelse med de f�reskrifter och villkor som g�ller f�r st�det. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>28 �</b> I uppf�ljnings�renden ska landstinget samr�da med Kronofogde-<br/>myndigheten och andra ber�rda organ, om inte tidssk�l eller fr�gans art <br/>motiverar annat. </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>29 �</b> Om det uppst�r en p�taglig risk f�r att syftet med st�det inte kommer <br/>att kunna uppn�s eller om risken f�r staten som l�ngivare �kar avsev�rt j�m-<br/>f�rt med f�rh�llandena vid tidpunkten f�r beslutet om st�d, ska landstinget <br/>vidta de �tg�rder som motiveras av st�dets �ndam�l och statens intressen <br/>som fordrings�gare. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>30 �</b>8 Landstinget f�r anta ackordsf�rslag eller p� annat s�tt eftersk�nka <br/>statens anspr�k p� grund av investeringsbidrag och investeringsl�n. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om st�dmottagaren har beviljats statligt st�d av n�gon annan �n lands-</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">tinget ska landstinget samr�da med den myndighet som har beviljat st�det. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>31 �</b> Landstinget ska vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens <br/>r�tt mot st�dmottagaren. </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>32 �</b>9 Innan landstinget beslutar om st�d till kommersiell service ska det <br/>h�ra ber�rda kommuner. Landstinget ska ocks� h�ra ber�rda lokala organisa-<br/>tioner i den omfattning som beh�vs. Om �rendet g�ller en fr�ga av principiell <br/>vikt, ska landstinget h�ra Tillv�xtverket. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>32 a �</b>10 Landstinget ska besluta att ett beviljat st�d helt eller delvis inte <br/>ska betalas ut vid ett f�rh�llande som anges i 33 � 1, 2, 4, 5, 6 eller 7. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>35 �</b> Investeringsbidrag kan av landstinget helt eller delvis kr�vas �ter <br/>inom tio �r fr�n den dag bidraget utbetalats i sin helhet, om </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. bidragsmottagaren genom oriktiga eller ofullst�ndiga uppgifter har</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">orsakat att bidraget beviljades, eller </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. bidraget utan tillst�nd har anv�nts f�r n�got annat �ndam�l �n det var</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">avsett f�r. </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>36 �</b> Ett investeringsbidrag eller en del av det kan kr�vas �ter av lands-<br/>tinget under en tid av fem �r fr�n den dag bidragets storlek har best�mts <br/>slutligt, om </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">6 Senaste lydelse 2016:126. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">7 Senaste lydelse 2016:126. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">8 Senaste lydelse 2005:530. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">9 Senaste lydelse 2011:1205. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">10 Senaste lydelse 2016:126. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> 2018:1983 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">1. syftet med bidraget inte uppn�s,<br/>2. n�gon v�sentlig del av verksamheten l�ggs ned eller n�gon v�sentlig</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">�ndring direkt eller indirekt intr�ffar i �gander�tten till r�relsen eller till <br/>s�dana tillg�ngar i r�relsen som �r av betydelse f�r verksamheten, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. bidragsmottagaren i n�got annat fall bryter mot villkor eller f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">som g�ller f�r bidraget, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">4. en st�lld s�kerhet v�sentligt f�rs�mras, eller<br/>5. n�got annat intr�ffar som f�ranleder att bidragsmottagaren med h�nsyn</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">till syftet med bidraget uppenbarligen inte l�ngre b�r f� beh�lla det. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett bidrag f�r dock inte �terkr�vas enligt f�rsta stycket 1 om bidrags-</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">mottagaren har gjort vad som sk�ligen kan beg�ras f�r att syftet med <br/>bidraget ska uppn�s. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>37 �</b> M�jligheten till �terkrav enligt 36 � upph�r successivt under fem�rs-<br/>perioden p� s� s�tt att den del av investeringsbidraget som kan kr�vas �ter <br/>varje �r minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprung-<br/>liga bidragsbeloppet. Landstinget f�r samtidigt som bidraget beviljas besluta <br/>att minskningen ska ske p� annat s�tt om det finns s�rskilda sk�l f�r det. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>38 �</b> Minskningen enligt 37 � av den del av bidragsbeloppet som kan <br/>kr�vas �ter sker �rligen, om inte landstinget beslutar att minskningen ett visst <br/>�r ska v�gras. Om minskningen v�gras kan den del av bidragsbeloppet som <br/>fortfarande kan kr�vas �ter helt eller delvis omvandlas till ett l�n med villkor <br/>som anges i beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Beslut att v�gra minskning ska fattas senast tre m�nader efter det att </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">landstinget f�tt k�nnedom om f�rh�llanden som kan medf�ra att minsk-<br/>ningen ska v�gras. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>39 �</b> Om det direkt eller indirekt sker n�gon v�sentlig f�r�ndring i �gande-<br/>r�tten till den r�relse som investeringsbidraget har beviljats f�r, ska lands-<br/>tinget ompr�va bidragsfr�gan. Landstinget kan d� </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. medge att bidraget �vertas med of�r�ndrade villkor av den nya �garen,</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">om denna styrker att syftet med bidraget inte f�rfelas genom �ndringen, </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. helt eller delvis omvandla den del av bidraget som vid tidpunkten f�r</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">f�r�ndringen kan �terkr�vas enligt 3638 �� till ett l�n med villkor som <br/>anges i beslutet, eller </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. helt eller delvis kr�va att den del av bidraget som kan �terkr�vas betalas</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">tillbaka. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>41 �</b>11 I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �ver-<br/>klagande till allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n landstingets <br/>beslut enligt 32 a � att inte betala ut ett st�d f�r dock inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">SVEN-ERIK BUCHT </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft37">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">11 Senaste lydelse 2018:990. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2000:284) om st�d till

kommersiell service

Utf�rdad den 29 november 2018

Regeringen f�reskriver att 3, 9 b, 9 c, 15, 16, 21 d, 22, 26, 2832 a, 3539
och 41 �� f�rordningen (2000:284) om st�d till kommersiell service ska ha
f�ljande lydelse.

3 �1 I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns best�m-
melser om att landsting och Gotlands kommun ska besluta om anv�ndningen
av vissa statliga medel f�r regionalt tillv�xtarbete.

Vad som s�gs i denna f�rordning om landsting g�ller ocks� Gotlands

kommun.

9 b �2 Landstinget ska i beslut om st�d l�mna st�dmottagaren de uppgifter
som f�ljer av artikel 6.1 i kommissionens f�rordning (EU) nr 1407/2013 och
artikel 3.1 i kommissionens f�rordning (EU) nr 360/2012.

9 c �3 Landstinget ska f�ra de register som avses i artikel 6.4 i kommis-
sionens f�rordning (EU) nr 1407/2013 och artikel 3.3 i kommissionens f�r-
ordning (EU) nr 360/2012.

15 �4 P� ett investeringsl�n ska r�nta betalas fr�n dagen f�r utbetalning till
l�ntagaren efter den r�ntesats som fastst�lls som referensr�nta f�r Sverige
av kommissionen. Om r�nta eller avbetalning inte betalas p� f�rfallodagen,
ska en fyra procentenheter h�gre r�nta tas ut p� den f�rfallna l�neskulden
till dess att det f�rfallna l�nebeloppet har betalats.

Landstinget f�r i undantagsfall medge l�ntagaren anst�nd med r�nte-

betalningen under sammanlagt l�ngst fem �r av l�nets l�ptid. Upplupen r�nta
l�ggs till l�nebeloppet.

16 �5 Ett investeringsl�n som l�mnas i samband med en investering ska
�terbetalas inom en viss tid som anpassas i huvudsak efter den ekonomiska
livsl�ngden p� de tillg�ngar som ska anskaffas med l�nemedlen. L�net ska
�terbetalas enligt en plan som fastst�lls av landstinget genom lika stora
avbetalningar under h�gst 20 �r.

Landstinget f�r medge anst�nd med avbetalning under sammanlagt l�ngst

fem �r av l�nets l�ptid.

1 Senaste lydelse 2011:1205.

2 Senaste lydelse 2016:126.

3 Senaste lydelse 2016:126.

4 Senaste lydelse 2005:530.

5 Senaste lydelse 2005:530.

SFS

2019:1983

Publicerad
den

6 december 2018

background image

2

SFS

2018:1983

21 d �6 St�dmottagaren ska som villkor f�r st�d �ta sig att utf�ra en tj�nst
av allm�nt ekonomiskt intresse.

Landstinget ska i st�dbeslutet ange de n�rmare villkoren f�r tj�nsten.

Dessa ska innefatta �tminstone vilket utbud av dagligvaror som ska till-
handah�llas och under vilken tid som f�rs�ljningsst�llet ska h�llas �ppet.

22 �7 Ans�kan om st�d till kommersiell service ges in till och pr�vas av
landstinget i det l�n d�r verksamheten ska bedrivas.

26 � Landstinget ska svara f�r uppf�ljningen av st�d�rendet och ut�va
tillsyn �ver att st�det utnyttjas f�r det avsedda �ndam�let och i �verens-
st�mmelse med de f�reskrifter och villkor som g�ller f�r st�det.

28 � I uppf�ljnings�renden ska landstinget samr�da med Kronofogde-
myndigheten och andra ber�rda organ, om inte tidssk�l eller fr�gans art
motiverar annat.

29 � Om det uppst�r en p�taglig risk f�r att syftet med st�det inte kommer
att kunna uppn�s eller om risken f�r staten som l�ngivare �kar avsev�rt j�m-
f�rt med f�rh�llandena vid tidpunkten f�r beslutet om st�d, ska landstinget
vidta de �tg�rder som motiveras av st�dets �ndam�l och statens intressen
som fordrings�gare.

30 �8 Landstinget f�r anta ackordsf�rslag eller p� annat s�tt eftersk�nka
statens anspr�k p� grund av investeringsbidrag och investeringsl�n.

Om st�dmottagaren har beviljats statligt st�d av n�gon annan �n lands-

tinget ska landstinget samr�da med den myndighet som har beviljat st�det.

31 � Landstinget ska vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens
r�tt mot st�dmottagaren.

32 �9 Innan landstinget beslutar om st�d till kommersiell service ska det
h�ra ber�rda kommuner. Landstinget ska ocks� h�ra ber�rda lokala organisa-
tioner i den omfattning som beh�vs. Om �rendet g�ller en fr�ga av principiell
vikt, ska landstinget h�ra Tillv�xtverket.

32 a �10 Landstinget ska besluta att ett beviljat st�d helt eller delvis inte
ska betalas ut vid ett f�rh�llande som anges i 33 � 1, 2, 4, 5, 6 eller 7.

35 � Investeringsbidrag kan av landstinget helt eller delvis kr�vas �ter
inom tio �r fr�n den dag bidraget utbetalats i sin helhet, om

1. bidragsmottagaren genom oriktiga eller ofullst�ndiga uppgifter har

orsakat att bidraget beviljades, eller

2. bidraget utan tillst�nd har anv�nts f�r n�got annat �ndam�l �n det var

avsett f�r.

36 � Ett investeringsbidrag eller en del av det kan kr�vas �ter av lands-
tinget under en tid av fem �r fr�n den dag bidragets storlek har best�mts
slutligt, om

6 Senaste lydelse 2016:126.

7 Senaste lydelse 2016:126.

8 Senaste lydelse 2005:530.

9 Senaste lydelse 2011:1205.

10 Senaste lydelse 2016:126.

background image

3

SFS

2018:1983

1. syftet med bidraget inte uppn�s,
2. n�gon v�sentlig del av verksamheten l�ggs ned eller n�gon v�sentlig

�ndring direkt eller indirekt intr�ffar i �gander�tten till r�relsen eller till
s�dana tillg�ngar i r�relsen som �r av betydelse f�r verksamheten,

3. bidragsmottagaren i n�got annat fall bryter mot villkor eller f�reskrifter

som g�ller f�r bidraget,

4. en st�lld s�kerhet v�sentligt f�rs�mras, eller
5. n�got annat intr�ffar som f�ranleder att bidragsmottagaren med h�nsyn

till syftet med bidraget uppenbarligen inte l�ngre b�r f� beh�lla det.

Ett bidrag f�r dock inte �terkr�vas enligt f�rsta stycket 1 om bidrags-

mottagaren har gjort vad som sk�ligen kan beg�ras f�r att syftet med
bidraget ska uppn�s.

37 � M�jligheten till �terkrav enligt 36 � upph�r successivt under fem�rs-
perioden p� s� s�tt att den del av investeringsbidraget som kan kr�vas �ter
varje �r minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprung-
liga bidragsbeloppet. Landstinget f�r samtidigt som bidraget beviljas besluta
att minskningen ska ske p� annat s�tt om det finns s�rskilda sk�l f�r det.

38 � Minskningen enligt 37 � av den del av bidragsbeloppet som kan
kr�vas �ter sker �rligen, om inte landstinget beslutar att minskningen ett visst
�r ska v�gras. Om minskningen v�gras kan den del av bidragsbeloppet som
fortfarande kan kr�vas �ter helt eller delvis omvandlas till ett l�n med villkor
som anges i beslutet.

Beslut att v�gra minskning ska fattas senast tre m�nader efter det att

landstinget f�tt k�nnedom om f�rh�llanden som kan medf�ra att minsk-
ningen ska v�gras.

39 � Om det direkt eller indirekt sker n�gon v�sentlig f�r�ndring i �gande-
r�tten till den r�relse som investeringsbidraget har beviljats f�r, ska lands-
tinget ompr�va bidragsfr�gan. Landstinget kan d�

1. medge att bidraget �vertas med of�r�ndrade villkor av den nya �garen,

om denna styrker att syftet med bidraget inte f�rfelas genom �ndringen,

2. helt eller delvis omvandla den del av bidraget som vid tidpunkten f�r

f�r�ndringen kan �terkr�vas enligt 3638 �� till ett l�n med villkor som
anges i beslutet, eller

3. helt eller delvis kr�va att den del av bidraget som kan �terkr�vas betalas

tillbaka.

41 �11 I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �ver-
klagande till allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n landstingets
beslut enligt 32 a � att inte betala ut ett st�d f�r dock inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

11 Senaste lydelse 2018:990.

;