SFS 2018:1984 Förordning om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

SFS2018-1984.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för

projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver att 1, 3, 8 och 9 §§ förordningen (2003:596) om
bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken ska ha
följande lydelse.

1 §1 Regeringen, Tillväxtverket, länsstyrelser, landsting och Gotlands kom-
mun beslutar om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxt-
politiken.

I denna förordning finns bestämmelser om bidrag inom den projektverk-

samhet som bedrivs av Tillväxtverket, länsstyrelser, landsting och Gotlands
kommun. Vad som sägs i denna förordning om landsting gäller också
Gotlands kommun.

Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som

avser projekt med syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken.

Med projekt avses i denna förordning insatser som är avgränsade från den

ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

3 §2 Den projektverksamhet som finansieras av Tillväxtverket ska vara
förenlig med regionala strategier och program. Innan beslut om bidrag fattas
ska Tillväxtverket samråda med det berörda landstinget. När Tillväxtverket
fattat beslut om bidrag ska landstinget informeras om detta.

Den projektverksamhet som finansieras av länsstyrelser och landsting ska

bedrivas i enlighet med strategin för länets utveckling.

8 §3 Ansökan om bidrag för ett projekt ska ske skriftligen. En ansökan som
avser Tillväxtverkets projektverksamhet ska ges in till verket. En ansökan
som avser bidrag inom den projektverksamhet som bedrivs av en läns-
styrelse eller ett landsting ska ges in till den som ska besluta om bidraget.

En ansökan ska innehålla uppgifter om
1. bidragsmottagaren, och
2. projektet, med en beskrivning av projektets syfte, mål, tidsplan och

genomförande samt budget och finansieringsplan.

Av projektbeskrivningen ska det särskilt framgå hur projektet bidrar till

en hållbar tillväxt utifrån perspektiven ekonomi, miljö, integration och
jämställdhet.

1 Senaste lydelse 2012:435.

2 Senaste lydelse 2012:435.

3 Senaste lydelse 2012:435.

SFS

2018:1984

Publicerad
den

6 december 2018

background image

2

SFS

2018:1984

Sökanden ska i övrigt lämna de uppgifter och göra den utredning som

Tillväxtverket, länsstyrelsen eller landstinget beslutar.

9 §4 Beslut i ett ärende om bidrag för ett projekt ska innehålla

1. de villkor som förenas med beslutet,
2. uppgifter om hur projektet ska följas upp och utvärderas,
3. en total finansieringsplan för projektet,
4. uppgift om hur projektet ska slutrapporteras, och
5. en beslutsmotivering.
Om beslutet fattas av en länsstyrelse eller ett landsting ska besluts-

motiveringen innehålla en beskrivning av projektets koppling till strategin
för länets utveckling.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2012:435.