SFS 2018:1985 Förordning om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

SFS2018-1985.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för

att regionalt främja små och medelstora företag

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver att 2, 3, 18 och 34 §§ förordningen (2015:210) om
statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag ska ha
följande lydelse.

2 § I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestämmelser
om att landsting och Gotlands kommun ska besluta om användningen av
vissa medel för regionalt tillväxtarbete.

Vad som sägs i denna förordning om landsting gäller också Gotlands

kommun.

3 § Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken får stöd lämnas av
landstinget enligt denna förordning.

Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken och näringspolitiken får

stöd även lämnas av Tillväxtverket.

I 22 § finns bestämmelser om vem som är stödgivare i ett enskilt fall. Stöd

enligt 16 och 19 §§ lämnas endast av landstinget. Stöd enligt 21 § lämnas
endast av Tillväxtverket.

18 § Innovationsstöd till små och medelstora företag får lämnas i enlighet
med kapitel I och artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Om landstinget lämnar stöd enligt första stycket, får stödet endast avse

kostnader för att anskaffa, validera och försvara patent och andra
immateriella tillgångar.

34 § Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka
statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning. Verket får då anta
ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt.

Landstinget ska underrätta verket så snart någon åtgärd från verket enligt

denna paragraf behöver vidtas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2018:1985

Publicerad
den

6 december 2018