SFS 2018:1986 Förordning om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

SFS2018-1986.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till

regionala investeringar

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver att 7, 31, 34, 44, 53 och 58 §§ ska ha följande
lydelse.

7 § I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestämmelser
om att landsting och Gotlands kommun ska besluta om användningen av
vissa medel för regionalt tillväxtarbete.

Vad som sägs i denna förordning om landsting gäller också Gotlands

kommun.

31 §1 Frågor om stöd enligt 13–25 a §§ och 30 a § prövas av landstinget.

Tillväxtverket prövar frågor om regionalt investeringsstöd enligt 13–

16 §§ i stället för landstinget när

1. den totala investeringskostnad som ligger till grund för ansökan över-

stiger 25 miljoner kronor,

2. den åtgärd som stöd söks för innebär att en verksamhet flyttas från ett

län till ett annat, eller

3. ansökan gäller stöd till tilläggsinvesteringar eller till ökade utgifter som

har uppkommit sedan investeringen påbörjades.

Om det inte är uppenbart obehövligt ska landstinget yttra sig innan

Tillväxtverket fattar beslut enligt andra stycket.

34 § Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som krävs för att syftet
med stödet ska tillgodoses.

När stöd lämnas till forskningsinfrastruktur enligt 22 § eller bredbands-

infrastruktur enligt 24 och 25 §§ ska landstinget se till att ett beslut om stöd
i tillämpliga fall förenas med villkor om sådan övervakning och återbetal-
ning som avses i artikel 26.7 respektive 52.7 i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014.

44 § Landstinget får medge ändring av säkerheten, även för ett invest-
eringsstöd som tidigare har beviljats av Tillväxtverket. Ändringen får
medges, om den behövs för att ett nytt projekt som landstinget beviljar
investeringsstöd till ska komma till stånd.

Om frågan har principiell betydelse eller om ändringen innebär en bety-

dande ökning av statens kreditrisk, ska frågan lämnas över till och avgöras
av Tillväxtverket.

1 Senaste lydelse 2017:1285.

SFS

2018:1986

Publicerad
den

6 december 2018

background image

SFS

2018:1986

2

53 § Om ett investeringsstöd helt eller delvis kan krävas åter enligt 45–
47 §§, ska den som har beviljats stödet

1. senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång lämna en

skriftlig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den
kortare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat stödet,

2. skriftligen underrätta den myndighet som beslutat om stödet innan

beslut fattas om

a) överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar,

licenser, patent eller andra liknande tillgångar,

b) belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en

företagsinteckning,

c) nedläggning av verksamheten helt eller delvis, eller
d) andra åtgärder av motsvarande betydelse,
3. skriftligen underrätta myndigheten innan beslut fattas om någon åtgärd

som medför en väsentlig direkt eller indirekt ändring i äganderätten till det
företag som har beviljats stödet, och

4. i fall där landstinget beslutat om stöd, ge Tillväxtverket och landstinget,

eller den som någon av dem utser, möjlighet att granska verksamheten samt
lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

Av redovisningen enligt första stycket 1 ska det särskilt framgå hur syssel-

sättningen utvecklas i det företag som beviljats stödet.

58 § Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka
statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning. Verket får då anta
ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt.

Landstinget ska underrätta Tillväxtverket så snart någon åtgärd från verket

enligt denna paragraf behöver vidtas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)